Przetargi.pl
usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie bloku operacyjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy ogłasza przetarg

 • Adres: 58-400 Kamienna Góra, ul. Bohaterów Getta 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7449033
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy
  ul. Bohaterów Getta 10 10
  58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7449033
  REGON: 23118096000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz.org.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie bloku operacyjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Inspektor nadzoru inwestorskiego wyłoniony w drodze niniejszego przetargu w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową będzie przedstawicielem Inwestora, Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Gorze Sp z o.o. NZOZ Szpitala Powiatowego jako zleceniodawcy w ramach umowy zawartej w dniu 13 kwietnia 2010r. w Kamiennej Górze z wykonawcą robót budowlanych, tj. Panem Adamem Zachara ZACHARA Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych, Adres przedsiębiorcy: ul. Katowicka 12/4, 52-022 Wrocław Nr tel. /fax 071/ 340-06-40 i będzie reprezentował interesy Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za należyte wykonanie umowy. Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru należy: 1Reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami, przepisami prawa polskiego i wspólnotowego UE, zasadami wiedzy technicznej oraz umową z wykonawcą robót budowlanych. 2Sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych wyrobów budowlanych. 3Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazywanie go do użytkowania. 4 Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad. 5 Sprawdzanie i aprobowanie wystawianych przez wykonawcę robót budowlanych faktur i załączników do niej. 6 Wydawanie kierownikowi robót poleceń (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 7 Informowanie na piśmie Zamawiającego o zagrożeniach w terminowej realizacji robót budowlanych w odniesieniu do zawartych umów. 8 Żądanie od kierownika robot dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją określoną w Rozdziale I niniejszej umowy. 9 Zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu i dokonywanie stosownych uzgodnień lub wyjaśnień z Projektantem oraz typowanie ewentualnych robót dodatkowych. 10 Kontrola oznakowania miejsca robót zgodnie z prawem budowlanym oraz zasadami ustanowionymi i opublikowanymi na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013. 11 Uczestnictwo w odbiorze końcowym robót budowlanych. 12 Uczestniczenie w terminach wskazanych przez Zamawiającego w minimum 3 przeglądach pogwarancyjnych w ciągu 36 miesięcy licząc od daty podpisania końcowego, bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia - pod rygorem obciążenia Inspektora nadzoru karą umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy. 13 Zarządzenie nadzoru i przeprowadzenie kontroli wszystkiego co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji robót. W tym celu Wykonawca (Inspektor nadzoru) może domagać się od wykonawcy robót budowlanych przeprowadzenia takich testów, jakie uzna za konieczne, które przewidziane są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót aby ustalić czy materiały i przedmioty są wymaganej jakości. Może on żądać od wykonawcy robót zastąpienia lub poprawienia w zależności od sytuacji pozycji nie spełniających warunków specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, nawet po ich zainstalowaniu. 14 Inicjowanie, prowadzenie odpraw inwestycyjnych raz na 2 tygodnie w terminach ustalonych przez uczestników procesu inwestycyjnego (tj. Inspektor, Wykonawca robót budowlanych, Zamawiający) oraz sporządzanie protokołów z tych spotkań. 15 W trakcie wykonywania swoich obowiązków Inspektor nadzoru inwestorskiego nie będzie ujawniał informacji, które otrzymał dla celów sprawowanego nadzoru i kontroli o prowadzeniu przedsięwzięć za wyjątkiem przekazywania ich tym władzom, którym jest to niezbędne. 16 Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych poleceń realizacji robót zamiennych lub dodatkowych bez pisemnej zgody Inwestora. 17 Jeżeli w umowie wyraźnie nie postanowiono inaczej Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnić wykonawcy robót budowlanych z jakiegokolwiek z jego obowiązków. 18 Inspektor nadzoru inwestorskiego ponosi wobec Inwestora odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. (Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za szkody wynikające z nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wykonawcy robót oraz Inwestora lub innych uczestników procesu inwestycyjnego, chyba że zaakceptował czynności powodujące powstanie szkody). Zamówienie to jest realizowane i finansowane w ramach projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08, pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 (nabór 6/S/8.1/2008). Lokalizację inwestycji ustalono na działce według ewidencji gruntów nr 139/1 i 102/1 obręb 3, położonej przy ul. Bohaterów Getta 10 w Kamiennej Górze na podstawie decyzji Nr 008/2008/CP z dn. 27.10.2008r. AGN 7331-029/08 wydanej przez Burmistrza Miasta Kamiennej Góry. Szczegółowy zakres i lokalizację przedsięwzięcia przedstawia: 1)dokumentacja opracowana przez WW PROJEKT Wyrostek Jacek, 58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II/11a w roku 2009, 2)prawomocna administracyjna decyzja nr 288/09 z dn. 19.11.2009r. pozwolenia na budowę bloku operacyjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpitala Powiatowego, na działkach wg ewidencji gruntów nr 139/1 i 102/1 obr. 3 Kamienna Góra wydana przez Starostę kamiennogórskiego, 3)decyzja Nr 008/2008/CP z dn. 27.10.2008r. wydana przez Burmistrza Miasta Kamiennej Góry ustalająca lokalizację inwestycji, 4) decyzja nr 288/09//10 zm. znak AB. 7351-185/10 zmieniająca decyzję decyzja nr 288/09 z dn. 19.11.2009r. znak AB. 7351-310/09 pozwolenia na budowę bloku operacyjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpitala Powiatowego, 5) harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji inwestycji, 6) wizualizacja przyszłego bloku operacyjnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcz.org.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach