Przetargi.pl
Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku nr 34 położonym przy ulicy Stefana Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej - przebudowa budynku na Szkołę muzyczną

Gmina Bystrzyca Kłodzka ogłasza przetarg

 • Adres: 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Henryka Sienkiewicza 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8117600 , fax. 074 8111588
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bystrzyca Kłodzka
  ul. Henryka Sienkiewicza 6 6
  57-500 Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8117600, fax. 074 8111588
  REGON: 89071795800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bystrzycaklodzka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku nr 34 położonym przy ulicy Stefana Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej - przebudowa budynku na Szkołę muzyczną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Demontaż okien drewnianych skrzynkowych w budynku nr 34 przy ulicy Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej; 2. Demontaż drzwi zewnętrznych w budynku nr 34 przy ulicy Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej; 3. Roboty wzmacniające nadproża nad otworami okiennym i drzwiowym w klatce schodowej. 4. Dostarczenie i montaż nowych drewnianych okien zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót; 5. Dostarczenie i montaż nowych drewnianych drzwi zewnętrznych zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót; 6. Regulacja i pasowanie stolarki okiennej; 7. Regulacja i pasowanie drzwi zewnętrznych; Nowe okna i drzwi należy wykonać i zamontować zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót sporządzoną dla zadania pn. Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku nr 34 położonym przy ulicy Stefana Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej - przebudowa budynku na szkołę muzyczną. Okna winny być zgodne, w detalach profilowań i grubości, z istniejącymi drewnianymi oknami skrzynkowymi, zamontowanymi w pomieszczeniach budynku nr 34 położonym przy ulicy Stefana Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej. Kolor okien - biały kryjący. Okna należy mocować w ścianie kotwami stalowymi, śrubami lub tulejami w ilości min. po 5 szt. na każde okno. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca robót zobowiązany będzie przedstawić Zmawiającemu próbkę okna przed rozpoczęciem montażu okien u budynku nr 34 położonym przy ulicy Stefana Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej. Okna drewniane uchylno - rozwierane o współczynniku przenikania ciepła dla okna U=1,6W/m2K, dla szyby U=1,1 W/m2K ( U max <2,6W/m2K) Drzwi winny być zgodne, w detalach profilowań i grubości, z istniejącymi drewnianymi drzwiami, zamontowanymi w budynku nr 34 położonym przy ulicy Stefana Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej. Kolor drzwi - brązowy kryjący. Wymiary okien oraz drzwi zewnętrznych Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić na budowie. Zamawiający wymaga zamontowania okuć wysokiej klasy np. Winkhaus lub klasy równoważnej bądź wyższej. Klamki należy wykonać stylizowane na wzór istniejących - kolor srebrny. (Zdjęcie nr 1) Elementy dekoracyjne w oknach należy wykonać na wzór istniejących, tam, gdzie one pierwotnie występują. (Zdjęcie nr 2) Okna należy wykonać zgodnie ze schematem załączonym do Specyfikacji Technicznej Wprowadzenia i Obioru Robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach