Przetargi.pl
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przybasenowych na pomieszczenia SPA i techniczne (na potrzeby SPA) przy basenie na ul. Pomorskiej 61 w Zawierciu

Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Moniuszki 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6724337 , fax. 032 6724337
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Moniuszki 10 10
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 032 6724337, fax. 032 6724337
  REGON: 00674827000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa Gminy Zawiercie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przybasenowych na pomieszczenia SPA i techniczne (na potrzeby SPA) przy basenie na ul. Pomorskiej 61 w Zawierciu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przybasenowych na pomieszczenia SPA i techniczne (na potrzeby SPA) przy basenie na ul. Pomorskiej 61 w Zawierciu. Zamówienie polega na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń przybasenowych na pomieszczenia: SPA (na miejscu drugiego sanitariatu dla osoby niepełnosprawnej) i techniczne na potrzeby SPA (na miejscu istniejącego pomieszczenia pomocniczego, przy szatni), przy basenie na ul. Pomorskiej 61 w Zawierciu. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przybasenowych ma na celu podniesienie jakości i komfortu oferowanych atrakcji, dla osób z nich korzystających. Wykonane roboty nie wpłyną na zmianę bryły budynku i zagospodarowania terenu oraz zmianę tras istniejących sieci. Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie: 1) sauny fińskiej, 2) łaźni parowej, 3) kuwety do moczenia stop, 4) dwóch natrysków, 5) pomieszczenia technicznego, 6) hallu Powierzchnia pomieszczeń: 20,84 m2. Rozwiązania architektoniczno-budowlane oraz konstrukcyjno-materiałowe: Sauna fińska: - wykonanie kabiny sauny z elementów panelowych z fińskiegoj świerku gr. 15mm izolowanych trójwarstwową membraną oraz wełną mineralną, - drzwi szklane, - wyposażenie: 4 leżanki na dwóch poziomach, 2 podgłówki, 2 oparcia pod plecy, 2 maskownice, lampa z abażurem, podest podłogowy, podświetlenie pod ławką, piec o mocy 10.5 kW ze sterowaniem zewnętrznym w obudowie ze stali nierdzewnej lakierowanej na zewnątrz, akcesoria (ceber, chochla, termo/hygrometr, klepsydra). Łaźnia parowa: - wykonanie kabiny łaźni z płyt polistyrenowych XPS z pełną izolacją termicznowilgociową wykończone mozaiką, - sufit dwuspadowy wykończony tynkiem strukturalnym, silikonowym, - podłogę profilowaną z odpływem wykończoną mozaiką antypoślizgową, - ławy profilowane z ogrzewaniem elektrycznym wyposażone w sterownik zewnętrzny wykończone mozaiką, - drzwi szklane w ramie ze stali nierdzewnej lakierowane 77x189,5, - wyposażenie: generator pary 6kW, sterownik zew., dwie dysze parowe, wyciąg mechaniczny(wentylator), bateria prysznicowa z słuchawką, dwa głośniki 80W/FR WP4, oświetlenie typu LED w suficie, - dodatkowo: oświetlenie sufitowe-gwiaździste niebo (projektor 4 kolorów, 150 punktów światłowodowych), dozownik esencji/aromaterapia, automatyczny zmiękczacz wody Kuwety do moczenia stop: - ławy profilowane z ogrzewaniem elektrycznym wyposażone w sterownik zewnętrzny wykończone mozaiką, - baterie. Dwa natryski: - podłogę z profilowanymi odpływami, - konstrukcję ścian z płyt polistyrenowych XPS, - ściany, podłoga kabin wykończone mozaiką szklaną i płytkami ceramicznymi, - dodatkowo: system płucząco-zraszający, podtynkowy (natrysk, bateria natryskowa, głowica śr. 22cm) lub zestaw z natryskiem potokowym, podtynkowy (bateria natryskowa, zawór, głowica-natrysk potokowy). Pomieszczenie techniczne: - zmiękczacz wody 50x40x50 (stoi na podłodze), - generator pary 40x20x45 6kW (zawieszony na ścianie na wys. 70 cm do podstawy), - sterownik łaźni 25x25x8 (zawieszony na ścianie na wys. 140 cm do podstawy), - sterownik sauny 25x25x8 (zawieszony na ścianie na wys. 140 cm do podstawy), - pompa 15x15x8 (zawieszona na ścianie na wys. 140 cm do podstawy), Hall: - przygotowanie wierzchniej warstwy posadzki wraz z izolacją, - ściany i podłoga wykończone mozaiką i płytkami ceramicznymi, - wykonanie sufitu podwieszonego z płyt polistyrenowych XPS gr. 30mm szpachlowanie, malowanie i wykończenie mozaiką i drewnem egzotycznym wodoodpornym, - oświetlenie typu LED. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz). Przedmiot zamówienia opisany dokumentacją projektową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w żadnej mierze nie ogranicza wykonawców i dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów budowlanych równoważnych pod warunkiem, iż oferowane wyroby będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych, spełniające odpowiednie normy wskazane w dokumentach odniesienia przygotowanych przez zamawiającego. Wykonawca winien udokumentować równoważność swojej oferty, poprzez załączenie do oferty wykazu wyrobów budowlanych oraz wszelkie dokumenty dotyczące oferowanych materiałów budowlanych równoważnych, z których jednoznacznie i bezspornie wynika, że oferowane wyroby są o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w doniesieniu do materiałów budowlanych określonych przez zamawiającego. Złożone przez wykonawcę dokumenty poświadczające równoważność posłużą zamawiającemu do dokonania oceny, czy złożona oferta jest równoważna, a jeśli nie, będą stanowić podstawę do odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako oferta której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonane przez siebie roboty na okres 36 miesięcy, oraz rękojmi na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji udzielonej zamawiającemu przez wykonawcę na dostarczone i wbudowane przez niego materiały jest równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta materiałów, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Prace remontowe prowadzone będą w godzinach 7.00-22.00, oraz w dni wolne od pracy Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zawiercie.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach