Przetargi.pl
Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Twardawa.

Gmina Głogówek ogłasza przetarg

 • Adres: 48-250 Głogówek, ul. Rynek 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4069900, 4069915 , fax. 77 4069906
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głogówek
  ul. Rynek 1 1
  48-250 Głogówek, woj. opolskie
  tel. 77 4069900, 4069915, fax. 77 4069906
  REGON: 53141335000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glogowek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Twardawa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Twardawa. Orientacyjny zakres rzeczowy w zakresie wykonania następujących robót: 1. Roboty rozbiórkowe chodników i dróg 2. Roboty budowlane chodników ok 1 543,87m2 i dróg ok 4 237,30m2 Dot. ulic: Powstańców, Spółdzielcza, Polna w Twardawie. Dokładny zakres robót według księgi przedmiaru zał. nr 9a,b,c do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.glogowek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach