Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów szkół i przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego

Gmina Turawa ogłasza przetarg

 • Adres: 46-045 Turawa, ul. Opolska 39c
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4212012 , fax. 077 4212073
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Turawa
  ul. Opolska 39c 39c
  46-045 Turawa, woj. opolskie
  tel. 077 4212012, fax. 077 4212073
  REGON: 00055213600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.turawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów szkół i przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów szkół i przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego dla: a)37 obiektów użyteczności publicznej Gminy Turawa b)14 obiektów szkół i przedszkoli c)48 punktów zasilania oświetlenia ulicznego. Lokalizacja: Zamówienie obejmuje sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów położonych w granicach administracyjnych Gminy Turawa w województwie Opolskim. Zamówienie obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do: A.30 punktów odbioru energii - zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użyteczności publicznej (remizy strażackie, obiekty sportowe itd.) , dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Gmina Turawa rozliczanych w grupach taryfowych C11 i C12a; B. 14 punktów odbioru energii - zasilania budynków szkół i przedszkoli, dla których płatnikami faktur będą Dyrektorzy poszczególnych jednostek rozliczanych w grupie taryfowej C11; C.48 punktów zasilania oświetlenia ulicznego rozliczanych w grupie taryfowej C12b, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Gmina Turawa; D.7 punktów odbioru energii - obiektów rozlicznych w grupie taryfowej G11, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Gmina Turawa. Dane adresowe wskazanych punktów poboru znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ-u. Wielkość i zakres zamówienia Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Szacunkowa ilość dostarczanej energii elektrycznej jest wyliczona na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej w 2011 r. Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/-10%) w okresie 1 roku wynosi 1164,276 MWh, w tym energia rozliczana: a)w grupie taryfowej C11 (całodobowo) 311,878 MWh, b) w grupie taryfowej C12B 835,538 MWh, w tym dzień- 250,892 MWh, noc - 584,646 MWh (oświetlenie uliczne), c) w grupie taryfowej C12A 14,086 MWh w tym w szczycie 4,216 MWh i poza szczytem 9,87 MWh, d)w grupie taryfowej G11 2,772 MWh. Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 0,81358 MW. Wykaz punktów poboru wraz ze szczegółową specyfikacją zużycia energii elektrycznej w podziale na grupy taryfowe przy spodziewanej tolerancji (+/- 10%) znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ-u
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.turawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach