Przetargi.pl
Docieplenie i modernizacja dachu Gimnazjum Nr 5 oraz modernizacja dachu przedszkola Nr 8 (pokrycia papowe)

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 34 451 , fax. 77 40 34 451
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
  ul. Piramowicza 32 32
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 40 34 451, fax. 77 40 34 451
  REGON: 00052450700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kedzierzynkozle.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Docieplenie i modernizacja dachu Gimnazjum Nr 5 oraz modernizacja dachu przedszkola Nr 8 (pokrycia papowe)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - Dach płaski kryty styropapą wg załączonego przedmiaru i STWiO Zakres robót obejmuje: - Przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie z brudu oraz wyrównanie powierzchni dachu, - Rozbiórki obróbek blacharskich, - Rozbiórka rynien w taki sposób aby nadawały się do ponownego montażu, - Odbicie głuchych tynków na kominach ponad dachem oraz dokonanie napraw uzupełniających, - Podniesienie wysokości istniejących ogniomurów o 20cm poprzez wymurowanie z elementów drobnowymiarowych, oraz otynkowanie domurowanej części z obu stron, - Wymiana nakładek wentylacyjnych na kominach, - Przyklejenie do podłoża płyt styropapy, - Montaż krawędziaka z drewna iglastego wzmacniającego krawędź docieplenia, - Montaż łączników mechanicznie mocujących styropapę do podłoża, - Ze względu na charakter stropodachu wskazany montaż kominków wentylujących warstwę docieplenia; - Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowo wraz ze stosownymi obróbkami, - Montaż obróbek blacharskich, - Montaż uprzednio zdemontowanej rynny na wymienionych hakach , - Wywiezienie gruzu i uporządkowanie terenu, Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. b) Organizację, zagospodarowanie i likwidację terenu robót. c) W przypadku prowadzenia robót na obiekcie czynnym, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Rozporządzenia MpiPS (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym szczególnie § 82 o treści: Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności, oraz § 83 ust. 1 w brzmieniu: Przed rozpoczęciem robót, o których mowa w § 82, pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty, i osoba kierująca robotami powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie. Teren prowadzenia robót, o których mowa w § 82, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). d) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. e) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika. f) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Miejskie Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Miejskie Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. Uporządkowanie terenu robót, posprzątanie, pozostawienie go w stanie czystym. Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia ojkreślony jest przez : a) Przemiar robót b) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiory Robót.; CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - Dach płaski kryty styropapą wg załączonego przedmiaru i STWiO Zakres robót obejmuje: - Przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie z brudu oraz wyrównanie powierzchni dachu, - Rozebranie instalacji odgromowej, - Rozbiórki obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien, - Odbicie głuchych tynków na kominach ponad dachem oraz dokonanie napraw uzupełniających, - Wykonanie remontu betonowych czapek kominowych, - Przyklejenie do podłoża płyt styropapy, - Montaż łączników mechanicznie mocujących styropapę do podłoża, - Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowo wraz ze stosownymi obróbkami, - Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej, - Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu w instalację odgromową, - Wywiezienie gruzu i uporządkowanie terenu, Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. b) Organizację, zagospodarowanie i likwidację terenu robót. c) W przypadku prowadzenia robót na obiekcie czynnym, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Rozporządzenia MpiPS (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym szczególnie § 82 o treści: Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności, oraz § 83 ust. 1 w brzmieniu: Przed rozpoczęciem robót, o których mowa w § 82, pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty, i osoba kierująca robotami powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie. Teren prowadzenia robót, o których mowa w § 82, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). d) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. e) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika. f) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Miejskie Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Miejskie Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. Uporządkowanie terenu robót, posprzątanie, pozostawienie go w stanie czystym. Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia ojkreślony jest przez : a) Przemiar robót b) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiory Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452614101
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie nr 1 - 1 200.00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście 00/100) Zadanie nr 2 - 1 800.00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kedzierzynkozle.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach