Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i ulic na terenie Gminy Rzepin na lata 2013-2014

Gmina Rzepin ogłasza przetarg

 • Adres: 69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7596292 w. 36 , fax. 95 7596478
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rzepin
  Plac Ratuszowy 1 1
  69-110 Rzepin, woj. lubuskie
  tel. 95 7596292 w. 36, fax. 95 7596478
  REGON: 21096683000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzepin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i ulic na terenie Gminy Rzepin na lata 2013-2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników oraz parków na terenie miasta i gminy Rzepin w sezonie zimowym 2013/2014, zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Rzepin (Zał. nr 9 do SIWZ ZP-271.19.2013) oraz Standardami zimowego utrzymania dróg w Gminie Rzepin (Zał. Nr 10 do SIWZ ZP-271.19.2013 oraz 10A- wykaz ulic i dróg z podziałem na standardy) oraz umową zał. nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzepin.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach