Przetargi.pl
Budowa ul. Mrągowskiej i ul. Augustowskiej.

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 00065423300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. Mrągowskiej i ul. Augustowskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  7.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Mrągowskiej i ul. Augustowskiej; 7.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o Program Funkcjonalno Użytkowy zawarty w załączniku nr 11 do SIWZ oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 10 do SIWZ. 7.3. W ramach budowy ul. Mrągowskiej i ul. Augustowskiej wykonane zostaną między innymi następujące roboty: 7.3.1.wykonanie dokumentacji projektowej; 7.3.2.wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej; 7.4. Zakres przedmiotu zamówienia składa się z następujących branż budowlanych: 7.4.1. branża drogowa: - jezdnia z kostki betonowej - chodnik z kostki betonowej - ścieżka rowerowa z kostki betonowej bez fazowej - zjazdy z kostki betonowej - miejsca postojowe z kostki betonowej 7.4.2. branża sanitarna 7.4.3. branża elektroenergetyczna 7.4.4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 10 do SIWZ; 7.5. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej okres realizacji i wartość przedmiotu zamówienia. 7.6. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: a) kopię dokumentów potwierdzających uprawnienia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ; b) kopię dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. c) harmonogram rzeczowo finansowy. 7.7. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres 5 lat od daty podpisania protokołu końcowego i rękojmi za wady na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zielona-gora.pl;
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach