Przetargi.pl
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ OBIEKTU NA CELE MAGAZYNOWE SOI KROSNO ODRZAŃSKIE BUDYNEK NR 1 KROSNO ODRZAŃSKIE UL. PIASTÓW 7. SPRAWA 111-PN-2013.

Jednostka Wojskowa 5286 ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 7
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3672 404 , fax. 68 3672 556
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 5286
  ul. Piastów 7 7
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 68 3672 404, fax. 68 3672 556
  REGON: 08051914500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ OBIEKTU NA CELE MAGAZYNOWE SOI KROSNO ODRZAŃSKIE BUDYNEK NR 1 KROSNO ODRZAŃSKIE UL. PIASTÓW 7. SPRAWA 111-PN-2013.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont pomieszczeń obiektu na cele magazynowe SOI Krosno Odrzańskie Budynek nr 1 Krosno Odrzańskie ul. Piastów 7. 1. Krótka charakterystyka (lokalizacja, rodzaj, typ, przeznaczenie funkcje, odporność ogniowa, itp) obiektu (urządzenia): Budynek usytuowany jest na terenie Jednostki Wojskowej nr 3137 Krosno Odrzańskie ul. Piastów 7 o przeznaczeniu magazynowym . Budynek parterowy z poddaszem użytkowym. Dach czterospadowy (108%) , kryty dachówka ceramiczną, konstrukcja ścian murowana. Konstrukcja dachu drewniana. Budynek wyposażony w instalację elektryczna i odgromową Obróbki blacharskie , rynny, rury spustowe z blachy tytan-cynk. Powierzchnia dachu 873 m2. Zakres robót do realizacji: (zgodnie z przedmiarem robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych ) - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wg specyfikacji i zestawienia - rozbiórka elementów betonowych i ścianek działowych - roboty malarskie wewnętrzne - demontaż instalacji co - roboty elektryczne wewnętrzne wraz z wyłącznikiem ppoż. - wykonanie wlz i złącza ZK 3 - demontaż instalacji od złącza kontrolnego do otoku i wykonanie nowego odcinka - wykonanie otoku instalacji odgromowej - wykonanie pomiarów instalacji odgromowej - wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych 2. Podstawowe potrzeby i wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotu zamówienia: Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej i zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie i w terminie wykonania robót. 3. Wymagania, jakie musi spełnić Wykonawca (uprawnienia, dopuszczenia, certyfikaty, itp.) przy realizacji zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków ubiegania się o zamówienie: - dołączyć do umowy kosztorys ofertowy 4. Informacja o ubezpieczeniach, gwarancjach, aprobatach technicznych: Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji na wykonany zakres robót 5. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Cenę oferty należy ustalić jako ryczałtową za wykonanie robót . Cenę oferty stanowi obliczona wartość robót brutto wpisana w formularzu ofertowym. 6. Dokumentacja techniczna załączona do odbioru: aprobata techniczna, atest PZH, certyfikat, deklarację zgodności z PN, kartę odpadu 7. Wykonawca na czas realizacji zadania zapewni nadzór kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 8. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Stanisław HYPKI tel. nr 68 3672449 od 7-15
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454200000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.army mil pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną