Przetargi.pl
DOSTAWA MASY ASFALTOWEJ NA ZIMNO WRAZ Z TRANSPORTEM DLA STAROSTWA POWIATOWEGO WE WSCHOWIE O SZACUNKOWEJ ILOŚCI 120 TON

Powiat Wschowski ogłasza przetarg

 • Adres: 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5404800 , fax. 065 5401932
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wschowski
  ul. Plac Kosynierów 1c 1c
  67-400 Wschowa, woj. lubuskie
  tel. 065 5404800, fax. 065 5401932
  REGON: 97794584700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.wschowa.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MASY ASFALTOWEJ NA ZIMNO WRAZ Z TRANSPORTEM DLA STAROSTWA POWIATOWEGO WE WSCHOWIE O SZACUNKOWEJ ILOŚCI 120 TON
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa masy mineralno asfaltowej na zimno do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w latach 2013-2014. Masa mineralno asfaltowa do wbudowania na zimno w ilości 120 ton, ma odpowiadać normie PN-EN 12697-1:2006 Mieszanki asfaltowe. Masa mineralno asfaltowa winna spełniać powyższą normę lub równoważną. Masa asfaltowa (na zimno) musi spełniać następujące wymagania: -musi być wyprodukowana na bazie asfaltu upłynnionego, -musi być zapakowana w szczelnie zamknięte worki foliowe, -może być przechowywana przez minimum 6 miesięcy w nie rozpakowanych workach, -zakres stosowania w temp. otoczenia od - 5 °C do + 60 °C, -dobra przyczepność do powierzchni bitumicznych, betonowych, stalowych, -masa wykonana z kruszywa łamanego (w 100%) o wymiarach ziaren do 8 mm, Ilość zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 120 Mg masy asfaltowej na zimno wraz z transportem do Starostwa Powiatowego we Wschowie. Zamówienie odbywać się będzie poprzez zlecanie poszczególnych dostaw masy na zimno w 2013 i 2014 roku. Wykonawca po otrzymaniu zlecenia dostarczy w terminie nie dłuższym niż 7 dni masę asfaltową na zimno do Starostwa Powiatowego we Wschowie, na własny koszt. Jednorazowa partia dostarczonej masy mineralno asfaltowej nie będzie przekraczała ilości 15 ton. Termin realizacji - od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441137002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: nr 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007 Bank Spółdzielczy Wschowa w tytule przelewu powinien się znaleźć nr postępowania: Or-ZP.272.13.2013 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w pok. 204 lub dołączyć do oferty. 7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach