Przetargi.pl
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - KONSERWACJA POMIESZCZEŃ POKOI W BUDYNKU NR 1 W RADNICY. SPRAWA 124/PN/2013.

Jednostka Wojskowa 5286 ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 7
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3672 404 , fax. 68 3672 556
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 5286
  ul. Piastów 7 7
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 68 3672 404, fax. 68 3672 556
  REGON: 08051914500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa Budzetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - KONSERWACJA POMIESZCZEŃ POKOI W BUDYNKU NR 1 W RADNICY. SPRAWA 124/PN/2013.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na konserwacji pomieszczeń pokoi w budynku nr 1 w Radnicy W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi a. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej b. Zeskrobanie i zmycie starej farby c. Wymiana okien na okna z PCV na jednoskrzydłowe wraz z obrobieniem i dwukrotnym pomalowaniem ościeży zewnętrznych farbą emulsyjną d. Malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą emulsyjną e. Wymiana instalacji elektrycznej f. Wymiana osprzętu instalacji elektrycznej g. Wymiana armatury sanitarnej h. Ułożenie paneli podłogowych i. Transport i utylizacja odpadów z rozbiórki Opis Przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 Warunki Techniczne - załącznik nr 2 Przedmiar - załącznik nr 3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 442200008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.army.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach