Przetargi.pl
Kurs nadający uprawnienia elektryczne do 1kV dla uczestników projektu pn.: Profesjonalne kadry polskiej energetyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, ul. Armii Krajowej 51
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3528300 , fax. 068 3528303
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
  ul. Armii Krajowej 51 51
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 068 3528300, fax. 068 3528303
  REGON: 97075188000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.sulechow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kurs nadający uprawnienia elektryczne do 1kV dla uczestników projektu pn.: Profesjonalne kadry polskiej energetyki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym, zwanym w dalszej części siwz kursem oraz organizacja i przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym, zwanego w dalszej części siwz egzaminem, o którym mowa w § 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) 2. Uprawnienia, których dotyczy kurs i egzamin odnoszą się do urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów oraz montażu. 3. Beneficjentem kursu i egzaminu są studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, studiujący na kierunku energetyka - uczestnicy projektu Profesjonalne kadry polskiej energetyki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, realizowanego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. 4. Przewidywana ilość uczestników kursu: 30 osób w 3 grupach liczących po 10 osób. Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba uczestników może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 10 osób. 5. Czas realizacji kursu: 40 godzin dla każdej z grup. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby grup i ich liczebności. W przypadku, gdy liczba uczestników kursu będzie mniejsza niż 26 zostaną utworzone 2 grupy. W przypadku gdy liczba uczestników kursu będzie równa lub większa niż 26 zostaną utworzone trzy grupy. 7. Łączna liczba godzin przewidzianych na kurs nie może przekroczyć 120. 8. Planowany okres realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 20 grudnia 2013 r. Szczegółowe terminy i harmonogram zostaną ustalone z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu w terminie do 3 dni liczonych od daty zawarcia umowy w formie pisemnej. 9. Ze względu na konieczność dopasowania terminów realizacji kursu do planu zajęć studentów - uczestników kursu, Wykonawca wyraża zgodę na planowanie harmonogramu kursu zarówno w dni robocze, jak i soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 20.00. 10. Miejsce realizacji kursu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie. 11. Zamawiający zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć: salę wykładową dostosowaną do prowadzenia zajęć, z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, wyposażoną w sprzęt audiowizualny, w tym w projektor multimedialny. W przypadku realizacji zagadnień lub zadań praktycznych wymagających zastosowania sprzętu, urządzeń lub aparatury specjalistycznej, których Zamawiający nie posiada, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tego rodzaju wyposażenie we własnym zakresie. 12. Program kursu musi być zgodny z treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 w sprawie zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) § 6 ust. 1 a także szczegółową tematyką egzaminu ustaloną przez Komisję Kwalifikacyjną. 13. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające jego ukończenie - zaświadczenie o którym mowa w § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186) oraz suplement zawierający: - informacje o okresie trwania kursu, - tematy i wymiar godzinowy zajęć edukacyjnych, - numer rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem, - podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową prowadzącą kurs. 14. Ponadto uczestnicy kursu, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu otrzymają świadectwo kwalifikacyjne zgodne z wzorem zawartym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 15. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego programu kursu do 5 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikowania programu, jeśli będzie to konieczne czy celowe dla prawidłowej realizacji projektu. 16. Wykonawca jest zobowiązany do: a. prowadzenia ewidencji obecności uczestników kursu na listach oznaczonych logo POKL przygotowanych przez Zamawiającego i przekazywanie ich na bieżąco wyznaczonemu pracownikowi PWSZ w Sulechowie, b. prowadzenia dziennika zajęć oznaczonego logo POKL zawierającego tematy zajęć, liczbę godzin oraz liczbę uczestników obecnych oraz nieobecnych i przekazanie go pracownikowi PWSZ w Sulechowie w terminie do 5 dni od zakończenia zajęć dla danej grupy, c. umożliwienie pracownikowi PWSZ w Sulechowie wykonanie dokumentacji zdjęciowej z prowadzonych zajęć, d. opracowania ankiet ewaluacyjnych ex ante, on going oraz ex post, które umożliwią Zamawiającemu przeprowadzenie analiz i ocenę osiągniętych rezultatów kursu oraz założonych celów operacyjnych projektu. 17. Zamawiający jest uprawniony do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków świadczonej usługi i udzielania Wykonawcy w razie potrzeby niezbędnych wskazówek. 18. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia kontroli przebiegu i jakości realizacji kursu przez Instytucję Pośredniczącą - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 19. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 80.50.00.00 9 - Usługi szkoleniowe 80531000-5 - Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego 20. Zamówienie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu pod nazwą Profesjonalne kadry polskiej energetyki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. 21.Wykonawca jest obowiązany do zapoznania się z wytycznymi, o których mowa w ust. 20 i dostosowania do nich podejmowanych działań bądź ich uzgodnienia z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.sulechow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach