Przetargi.pl
Realizacja zajęć wyrównawczych z matematyki, chemii, zajęć z języka angielskiego zawodowego, zajęć dodatkowych z chemii Ciekawe laboratorium, kursów przygotowujących do certyfikatu CLA, zajęć Jestem przedsiębiorczy dla uczniów Technikum nr 6 w ramach projektu nr: WND-POKL.09.02.00-08-043/13 Nowoczesne zajęcia dodatkowe i praktyka zawodowa drogą do sukcesu na rynku pracy.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ogłasza przetarg

 • Adres: 66-407 Gorzów Wielkopolski, ul. Czereśniowa 4e
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 732 03 09 , fax. 95 732 01 82
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  ul. Czereśniowa 4e 4e
  66-407 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 732 03 09, fax. 95 732 01 82
  REGON: 21020314300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zstio@zstio-gorzow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja zajęć wyrównawczych z matematyki, chemii, zajęć z języka angielskiego zawodowego, zajęć dodatkowych z chemii Ciekawe laboratorium, kursów przygotowujących do certyfikatu CLA, zajęć Jestem przedsiębiorczy dla uczniów Technikum nr 6 w ramach projektu nr: WND-POKL.09.02.00-08-043/13 Nowoczesne zajęcia dodatkowe i praktyka zawodowa drogą do sukcesu na rynku pracy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie częściowe nr 1- Realizacja zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Zamówienie częściowe nr 2-Realizacja zajęć wyrównawczych z chemii dla uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Zamówienie częściowe nr 3- Realizacja zajęć z języka angielskiego zawodowego dla uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Zamówienie częściowe nr 4-Realizacja zajęć dodatkowych z chemii Ciekawe laboratorium dla uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Zamówienie częściowe nr 5- Organizacja kursów przygotowujących do uzyskania certyfikatu CLA dla uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Zamówienie częściowe nr 6- Realizacja zajęć Jestem przedsiębiorczy dla uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 802100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 9 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zstio.edu.gorzow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach