Przetargi.pl
ZDP.7.252.15.2015 - Dostawa benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do pojazdów i maszyn ZDP- Przetarg II

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 14-500 Braniewo, ul. Królewiecka 55
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 644 22 32 , fax. 055 644 22 32
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Królewiecka 55 55
  14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 644 22 32, fax. 055 644 22 32
  REGON: 17081813100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.braniewo.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZDP.7.252.15.2015 - Dostawa benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do pojazdów i maszyn ZDP- Przetarg II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Zakup paliwa Zamawiający dokonywał będzie u Oferenta własnymi środkami transportowymi i maszynami sukcesywnie w miarę potrzeb w ciągu okresu ważności umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej oraz sposób rozliczania transakcji za pomocą kart paliwowych. Ilości dostaw paliwa w trakcie trwania umowy wynosi: benzyna bezołowiowa 95 - minimum 5000 litrów, przy ewentualnym prawie opcji - możliwość rozszerzenia do 7000 litrów olej napędowy do pojazdów i maszyn ZDP - minimum 40 000 litrów, przy ewentualnym prawie opcji 56 000 litrów Zamawiający przewiduje stosownie do art. 34 ust. 5 PZP prawo opcji obejmujące swoim zakresem możliwość zwiększenia zakresu dostaw na benzynę bezołowiową 95 maksymalnie do 7000 litrów oraz zwiększenia zakresu dostaw na olej napędowy do pojazdów i maszyn ZDP maksymalnie do 56 000 litrów. Prawem opcji objęte są dostawy: Benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 2000 litrów; Oleju napędowego do pojazdów i maszyn ZDP w ilości do 16 000 litrów; Oznacza to, że Zamawiający dokona zamówienia dostaw: min. 5000 litrów benzyny bezołowiowej 95 oraz min. 40 000 litrów oleju napędowego, zaś pozostałe 2000 litrów benzyny bezołowiowej 95 oraz 16 000 litrów oleju napędowego zostanie realizowane w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamówienie podstawowe oraz zamówienia z wykorzystaniem prawa opcji realizowane będzie sukcesywnie, wg potrzeb Zamawiającego. Rozliczenie za usługi następować będzie na podstawie ryczałtowej ceny jednostkowej netto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach i terminach jak zamówienie podstawowe. Sposób realizacji dla zamówienia podstawowego: Zakup paliwa Zamawiający dokonywał będzie u Oferenta własnymi środkami transportowymi i maszynami sukcesywnie w miarę potrzeb w ciągu okresu ważności umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej oraz sposób rozliczania transakcji za pomocą kart paliwowych. Sposób realizacji dla zamówienia rozszerzonego: Zakup paliwa Zamawiający dokonywał będzie u Oferenta własnymi środkami transportowymi i maszynami sukcesywnie w miarę potrzeb w ciągu okresu ważności umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej oraz sposób rozliczania transakcji za pomocą kart paliwowych. Gwarancja jakości: Jakość przedmiotu zamówienia winna odpowiadać normom obowiązującym na rynku paliw
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas otwarcia punktu odbioru paliwa w ciągu tygodnia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.braniewo.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach