Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych Nr 185065N i 185066N w miejscowości Hartowiec

Gmina Rybno ogłasza przetarg

 • Adres: 13-220 Rybno, ul. Lubawska 15
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 023 6966055 , fax. 046 6966811
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rybno
  ul. Lubawska 15 15
  13-220 Rybno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 023 6966055, fax. 046 6966811
  REGON: 00054367000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminarybno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych Nr 185065N i 185066N w miejscowości Hartowiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca podstawę do zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę polegających na przebudowie dróg gminnych nr 185065N i nr 185066N poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej oraz chodników w m. Hartowiec. Długość przebudowywanych dróg wynosi 403m. Zakres robót określa załączona do przetargu dokumentacja, kosztorys ofertowy/ślepy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminarybno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach