Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1453N na odcinku Różnowo - Dąbrówka Wielka II etap na odcinku od km 1+940,5 do km 3 +233,74 .

Urząd Gminy w Dywitach ogłasza przetarg

 • Adres: 11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5120160 , fax. 089 5120124
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Dywitach
  ul. Olsztyńska 32 32
  11-001 Dywity, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5120160, fax. 089 5120124
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdywity.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1453N na odcinku Różnowo - Dąbrówka Wielka II etap na odcinku od km 1+940,5 do km 3 +233,74 .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest II etap przebudowy drogi powiatowej nr 1453N na odcinku Różnowo - Dąbrówka Wielka . Projektowane parametry : długość 1293,24 mb, szerokość jezdni 5,0 m, szerokość pobocza 0,75m, szerokość pasów ruchu 2,5m. Projektowana nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy na podbudowie z kruszywa łamanego. Przebudowa drogi przebiegać będzie istniejącym śladem, maksymalnie wykorzystując nawierzchnię żwirową. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20.000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach dopuszczonych w art.45 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem Wadium: Przebudowa drogi powiatowej nr 1453N na odcinku Różnowo - Dąbrówka Wielka II etap na następujące konto: Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie o numerze: 27885700023001000638900003, a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, jako ostatnią stronęoferty. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądz, należy je dołączyć do oferty jako ostatnią stronę oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, a oryginał złożyć w osobnej kopercie w Urzędzie Gminy w kasie czynnej w godzinach: od poniedziałku do piątku, od 8?? - 13??, przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na roboty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/dywity_gmina_wiejska/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach