Przetargi.pl
Dostawa paliwa żeglugowego do silników statków Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej.

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 49
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 646 42 46 , fax. 89 646 42 46
 • Data zamieszczenia: 2016-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.
  ul. Grunwaldzka 49 49
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 646 42 46, fax. 89 646 42 46
  REGON: 28058224900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa żeglugowego do silników statków Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa żeglugowego do silników statków Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie w ilości 40 m3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zegluga.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach