Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju napędowego

Gmina Olsztyn ogłasza przetarg

 • Adres: 10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5273111 wew. , 325 , fax. 89 5349375
 • Data zamieszczenia: 2016-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olsztyn
  pl. Jana Pawła II 1 1
  10-101 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5273111 wew. , 325, fax. 89 5349375
  REGON: 51074236200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju napędowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Przedmiot zamówienia obejmuje jednorazową dostawę w ilości 28.000 litrów oleju napędowego do dystrybutorów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Po-żarnej w Olsztynie, 10 - 045 Olsztyn, ul. Niepodległości 16
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.olsztyn.eu/bip/folder/3191/dostawy/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach