Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego z przeznaczeniem na cele grzewcze (opałowe)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi ogłasza przetarg

 • Adres: 19-500 Gołdap, ul. Stadionowa 5A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (+48) 87 615 06 41 , fax. (+48) 87 615 06 41
 • Data zamieszczenia: 2016-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
  ul. Stadionowa 5A 5A
  19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (+48) 87 615 06 41, fax. (+48) 87 615 06 41
  REGON: 00032972800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osirgoldap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego z przeznaczeniem na cele grzewcze (opałowe)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego z przeznaczeniem na cele grzewcze od dnia podpisania umowy od 30.04.2017 r., wg. zapotrzebowania zamawiającego wynoszącego około 155 000 l Powyższa ilość jest ilością szacunkową, wskazaną jedynie w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, a ilości zakupione przez Zamawiającego, w okresie realizacji umowy, nie muszą ich pokrywać. Zamawiający gwarantuje, iż zakupi od Wykonawcy co najmniej 50% łącznej ilości litrów paliwa podaną przez Zamawiającego. Dostawy oleju napędowego z przeznaczeniem na cele grzewcze muszą odbywać się przy użyciu specjalistycznych środków transportu posiadających aktualne badania techniczne i atesty oraz wyposażone w legalizowany licznik przepompowywanego oleju oraz inne urządzenia niezbędne do bezproblemowego przepompowywania oleju do zbiorników. Właściwości i wymagania dla dostarczanego oleju napędowego grzewczego (opałowego): 1. Gęstość w temperaturze 15 stopni C, max. 860 kg/m3 2. Wartość opałowa min. 42 600 kJ/kg 3. Temperatura zapłonu min. 56 stopni C 4. Zawartość siarki max. 0,20% (m/m) 5. Temperatura płynięcia max. -20 stopni C 6. Zawartość wody max. 200 Mg/kg 7. Całkowita zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 Mg/kg 8. Pozostałość po spopieleniu max. 0,01 % Dostawy odbywać się będą na żądanie Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony faksem lub telefonicznie, co najmniej dwa dni przed wymaganą dostawą z określeniem ilości danej partii dostawy. Częstotliwość dostaw uzależniona będzie od warunków pogodowych i rzeczywistych potrzeb. Zamawiający posiada 2 kotłownie zlokalizowane w Kompleksie Sportowo - Rekreacyjnym w Gołdapi (ul. Partyzantów 31A) oraz w Centrum Edukacyjnym w Gołdapi (ul. Partyzantów 31) Zamawiający informuje, że określona w niniejszym zamówieniu ilość oleju napędowego grzewczego (opałowego) jest ilością prognozowaną. Zamawiający przy dostawie oleju napędowego grzewczego (opałowego) każdorazowo będzie żądał świadectwa jakości na dostarczoną partię oleju opałowego. UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wzrostu cen oleju napędowego grzewczego u producenta powyżej wartości 2,80 zł/l brutto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osirgoldap.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach