Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych i leków różnych do apteki szpitalnej.

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6427357 , fax. 089 6469250
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna
  ul. Władysława Jagiełły 1 1
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6427357, fax. 089 6469250
  REGON: 51139872500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-ostroda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych i leków różnych do apteki szpitalnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie przez Dostawcę do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych i leków różnych do apteki szpitalnej według ilości i asortymentu określonego w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety: Pakiet nr 1: Materiały opatrunkowe jałowe Pakiet nr 2: Plastry i przylepce Pakiet nr 3: Materiały opatrunkowe nr 1 Pakiet nr 4: Opatrunki włókninowe Pakiet nr 5: Opatrunki specjalistyczne nr 1 Pakiet nr 6: Opatrunki specjalistyczne nr 2 Pakiet nr 7: Opatrunki specjalistyczne nr 3 Pakiet nr 8: Opatrunki specjalistyczne nr 4 Pakiet nr 9: Materiały opatrunkowe nr 2 Pakiet nr 10: Tampony donosowe Pakiet nr 11: Gąbka hemostatyczna Pakiet nr 12: Fiolki nr 1 Pakiet nr 13: Leki narkotyczne Pakiet nr 14: Leki różne nr 1 Pakiet nr 15: Leki różne nr 2 Pakiet nr 16: Insulina Pakiet nr 17: Ampułko-strzykawki Pakiet nr 18: Spirytus Pakiet nr 19: Fiolki nr 2 Pakiet nr 20: Amnikator Pakiet nr 21: Fiolki nr 3 3. Oferty należy składać na całe pakiety, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu (tj. na poszczególne pozycje).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411104
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium za całość zamówienia wynosi: 4 175,00 PLN (słownie: cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) natomiast w poszczególnych pakietach: Pakiet Nr 1 - 1238,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści osiem złotych zero groszy) Pakiet Nr 2 - 135,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć złotych zero groszy) Pakiet Nr 3 - 518,00 zł (słownie: pięćset osiemnaście złotych zero groszy) Pakiet Nr 4 - 65,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych zero groszy) Pakiet Nr 5 - 6,00 zł (słownie: sześć złotych zero groszy) Pakiet Nr 6 - 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy) Pakiet Nr 7 - 55,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych zero groszy) Pakiet Nr 8 - 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych zero groszy) Pakiet Nr 9 - 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych zero groszy) Pakiet Nr 10 - 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych zero groszy) Pakiet Nr 11 - 65,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych zero groszy) Pakiet Nr 12 - 111,00 zł (słownie: sto jedenaście złotych zero groszy) Pakiet Nr 13 - 5,00 zł (słownie: pięć złotych zero groszy) Pakiet Nr 14 - 325,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć złotych zero groszy) Pakiet Nr 15 - 637,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem złotych zero groszy) Pakiet Nr 16 - 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych zero groszy) Pakiet Nr 17 - 115,00 zł (słownie: sto piętnaście złotych zero groszy) Pakiet Nr 18 - 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych zero groszy) Pakiet Nr 19 - 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych zero groszy) Pakiet Nr 20 - 36,00 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych zero groszy) Pakiet Nr 21 - 190,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych zero groszy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy (realizacji zamówienia)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-ostroda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach