Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacji kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skałka przy Alei Parkowej 15 w Świętochłowicach, budowy budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu całego kąpieliska w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad ich realizacją.

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3491 800 , fax. 32 349 18 12
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice
  ul. Katowicka 54 54
  41-600 Świętochłowice, woj. śląskie
  tel. 32 3491 800, fax. 32 349 18 12
  REGON: 00051589100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietochlowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacji kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skałka przy Alei Parkowej 15 w Świętochłowicach, budowy budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu całego kąpieliska w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad ich realizacją.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla całego zakresu planowanej inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego i zrealizowanie, zgodnie z wykonaną dokumentacją, robót budowlanych I etapu w zakresie określonym w Programie funkcjonalno użytkowym dla zadania: Rewitalizacji kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skałka Świętochłowicach, budowa budynku wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu całego kąpieliska na działce 4036/4, w systemie zaprojektuj i wybuduj, a w szczególności: 1) wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz (w tym inwentaryzacji istniejących obiektów, wykonanie dodatkowych badań geologicznych w razie konieczności, wykonanie przez rzeczoznawcę budowlanego ekspertyzy stanu technicznego obu niecek basenowych oraz budynku filtrów, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla potrzeb budowy parku linowego), 2) sporządzenie, w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, koncepcji zawierającej: budowę budynków wielofunkcyjnych, przebudowę stref basenów i budowę stref regeneracyjnych, przebudowę budynku filtrów, przebudowę budynku strefy wejścia na basen, budowę parku linowego oraz zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem stanowiska dla lodowiska przenośnego, 3) opracowanie, na podstawie zaakceptowanej i odebranej przez Zamawiającego koncepcji, projektu budowlanego w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, 4) opracowanie projektów wykonawczych wielobranżowych wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim w ilościach: a)5 egzemplarzy projektów wykonawczych, b)2 egzemplarze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, c)2 egzemplarze przedmiarów robót, d)1 egzemplarza kosztorysu inwestorskiego, - całość również w wersji elektronicznej, 5) opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, 6) uzyskanie niezbędnych warunków (wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej), uzgodnień, pozwoleń, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji (przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, przeprowadzenie procedury zmierzającej do uzyskania zgody na wycinkę drzew kolidujących z obiektami planowanej inwestycji) wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, 7) sporządzenie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego szczegółowego harmonogramu wykonania robót budowlanych, 8) zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji, 9) wykonanie robót budowlanych I etapu na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 10) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej I etapu robót budowlanych oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W ramach planowanej inwestycji w I etapie przewiduje się: 1) budowę budynku użytkowego wielofunkcyjnego, w którym znajdować się będzie: 6 boisk do gry w squosha, 2 sale fitness, szatnie i umywalnie, bar - kawiarnia, biura administracji, 4 zespoły toalet dostępnych od strony basenów, 2) przebudowę basenu dużego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 3) budowę atrakcji wodnych w strefie dużego basenu, 4) budowę strefy regeneracyjnej dla dużego basenu, 5) budowę ścieżki edukacyjnej na terenie strefy regeneracyjnej, 6) budowę plaż trawiastych i plaży piaszczystej, 7) budowę wolnostojących przebieralni, 8) budowę parku linowego, 9) budowę miejsc do prowadzenia drobnej działalności handlowo-usługowej (10 stanowisk), 10) wykonanie ścianki wspinaczkowej przy bocznej ścianie budynku filtrów, 11) wykonanie przebudowy strefy wejścia na teren kąpieliska, 12) przebudowę budynku filtrów na zaplecze techniczno-magazynowe obsługi strefy basenowej i regeneracyjnej, 13) przebudowę dróg wewnętrznych (w tym budowę drogi obsługującej strefę regeneracyjną), ciągów pieszo-jezdnych, placów wraz z ich odwodnieniem, 14) wykonanie oświetlenia terenu całego kąpieliska, 15) wykonanie monitoringu wizyjnego terenu całego kąpieliska, 16) przebudowę i/lub modernizację istniejących przyłączy do sieci, 17) zabudowę kolektorów słonecznych wraz z instalacją do podgrzewania wody basenowej w obu basenach oraz dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w budynku użytkowym wielofunkcyjnym, 18) wykonanie instalacji wewnętrznych wraz z opomiarowaniem, 19) wykonanie ogrodzenia wewnętrznego, tj. wygrodzenie strefy regeneracyjnej, ścieżki dydaktycznej i parku linowego, 20) rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego ogrodzenia zewnętrznego, 21) wykonanie elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, kładki, mini zjeżdżalnie), 22) wykonanie koniecznych nasadzeń wieloletnich. Charakterystyczne orientacyjne parametry: 1) cała powierzchnia działki, będąca przedmiotem inwestycji ~ 4 ha 2) budynek wielofunkcyjny: e)powierzchnia użytkowa ~ 1.400 m2, f)ilość kondygnacji: 1, g)pojemność zaplecza fitness ok. 20 osób, h)powierzchnia użytkowa fitness ~ 200 m2, 3) istniejąca duża niecka basenowa o wym. 22,00 m x 50,00 m, 4) istniejąca mała niecka basenowa o pow. 700 m2, Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 1) Koncepcja musi uwzględniać budowę budynków wielofunkcyjnych, przebudowę stref basenów i budowę stref regeneracyjnych, przebudowę budynku filtrów, przebudowę budynku strefy wejścia na basen, budowę parku linowego oraz zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem stanowiska dla lodowiska przenośnego. 2) Na etapie koncepcji należy sporządzić: a) rzuty i elewacje wraz z kolorystyką, b) opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych zastosowanych dla budowy budynku wielofunkcyjnego, przebudowywanego budynku filtrów i budynku strefy wejścia na basen, c) opis i schemat technologii oczyszczania wody, d) opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych strefy basenu dużego, strefy rekreacyjnej i edukacyjnej, e) opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych dla przebudowy dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych i placów, f) plan zagospodarowania terenu. 3) Koncepcję należy opracować w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. 4) Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 5) Projekt zagospodarowania terenu musi obejmować cały kompleks z uwzględnieniem dróg wewnętrznych, chodników, parkingów, oświetlenia terenu, sieci infrastruktury technicznej, w tym wod.-kan., c.o., energetycznej, odwodnienia, systemu monitoringu. Projekt zagospodarowania terenu musi być poprzedzony opracowaniem koncepcji. 6) Przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia w szczególności decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenie wodno - prawne oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca. 7) Projekt musi być wykonany zgodnie z przepisami: a) ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), b) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 8) Projekt wystroju wnętrz i wyposażenia - poza częścią rysunkową, wskazującą lokalizację poszczególnych elementów wyposażenia, oraz częścią opisową musi zawierać zestawienie wyposażenia z określeniem ilości, cech szczególnych i parametrów, tj. wymiarów elementów oraz parametrów umożliwiających jednoznaczne dokonanie zamówienia wyposażenia rodzaje materiałów, oklein, kolory tapicerek, dane techniczne, jednak bez podania nazw własnych i producentów, a także rysunki techniczne nietypowych elementów wyposażenia. 9) Projekt wystroju wnętrz musi zawierać: rysunki kolorystyki ścian i podłóg pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego wraz z opisem zastosowanych materiałów i ich kolorów. 10) Opracowanie kosztowe, podzielone na części uzgodnione z Zamawiającym, w skład których wchodzą: kosztorysy inwestorskie szczegółowe z zestawieniem materiałów i sprzętu, przedmiary robót, kosztorysy uproszczone ofertowe, zestawienie kosztów wyposażenia, zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót określający planowane koszty robót budowlanych należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określanych w programie funkcjonalno -użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.). 11) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). 12) Koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach powinny być spójne z programem funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę Wykonawca uzyskał pisemną akceptację od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający zastrzega sobie konieczność uzgodnienia poszczególnych etapów prac projektowych dotyczących ich zakresu, w tym szczególnie zakresu aranżacji wnętrz i rozwiązań materiałowych wykończenia pomieszczeń. Zaplecze budowy Wykonawca organizuje we własnym zakresie. W ramach tego zaplecza Wykonawca przygotuje pomieszczenie biurowe, wyposażone w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną, telefoniczną i ogrzewanie oraz wyposaży w sprzęty meblowe, w tym dla osób nadzoru Zamawiającego. Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sporządzony przez Kierownika Budowy plan BIOZ oraz projekt organizacji robót. Roboty budowlane należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac, przestrzegając przy tym przepisów Prawa budowlanego, przepisów BHP i p. poż. z uwzględnieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ i projekcie organizacji robót. Podczas prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, ochrony środowiska, ochrony znaków geodezyjnych istniejących na terenie prowadzonych robót. Realizując zadanie należy odpowiednio zabezpieczyć istniejące budowle, urządzenia i instalacje (nie podlegające modernizacji, rozbiórce lub przebudowie) oraz tak prowadzić roboty budowlane, aby stan tych budowli, urządzeń i instalacji nie uległ jakiemukolwiek pogorszeniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy z zastrzeżeniem, że wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy materiały (wyroby) należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów) nie gorszej jakości niż opisane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane oraz wzoru umowy załączonego do wniosku. Nadzór autorski pełniony będzie w trakcie wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę zamówienia. Koszt pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji: - na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania, za wyjątkiem gwarancji na materiały i urządzenia, dla których okres gwarancji będzie taki jaki daje dostawca; - na wykonany staw regeneracyjny na okres 60 miesięcy. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 350.000zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wykonawca sam wybiera sobie formę wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach ING Bank Śląski S.A. Katowice O/Świętochłowice : 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 z dopiskiem : Rewitalizacja kąpieliska miejskiego OSiR Skałka I etap Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 10.12.2012 r. do godz. 1000. Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii plecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w kasie parter pok. 123, a kserokopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyć do oferty. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Zamawiający na pisemny wniosek wykonawcy zwróci wadium w przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego wyłącznie wtedy gdy: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach