Przetargi.pl
Dostawa past serowych do smarowania i tłuszczów

Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Grzonki 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4152001 , fax. 032 4152001
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"
  ul. Grzonki 1 1
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 032 4152001, fax. 032 4152001
  REGON: 00125504400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa past serowych do smarowania i tłuszczów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa past serowych do smarowania i tłuszczów dla Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień w ilości i asortymencie jak niżej: Lp. Nazwa artykułu Jedn, miary Ilość dostawy 1. Serek na bazie twarogu, wartości odżywcze w 100g zwartość białko ok. 5g, tłuszczu ok.15g, pakowany w kubek po 100g, różne smaki Np.: Serek do chleba Włoszczowa szt 4.500 2. Serek twarogowy, kremowy o gładkiej, zwartej konsystencji, wartość odżywcza w 100g zawartość białka ok. 8g. tłuszczu ok.18g, pakowany w kubek 125 g, różne smaki Np.: Turek kremowy smak - Toska szt 2.000 3. Serek twarogowy typu tartare, wartość dorywcza w 100g zawartość białka ok. 8g, tłuszczu ok.25 g, pakowany w kubek 150g, różne smaki Np.: Serek tartare - Toska szt 2.000 4. Serek typu fromage pakowany w kostki 75- 100g, różne smaki kg 150 5. Margaryna śniadaniowa pakowana w kostki 250 g kg 800 6. Margaryna Palma pakowana w kostki 250 g kg 350 7. Smalec pakowany w kostki 200-250g kg 100 Ilości wymienionego asortymentu określone są szacunkowo i mogą ulec niewielkiej zmianie w zależności do potrzeb zamawiającego. Dostawy zamawiający będzie realizował sukcesywnie średnio dwa razy w miesiącu w dni robocze w godz. 7.00 - 14.00. Każdą partię dostawy zamawiający będzie uzgadniał telefonicznie z Dostawcą. Dostawca zamówiony towar będzie dostarczał do siedziby zamawiającego własnym transportem. W pozycjach od 1-3 przykładowo wskazano nazwę i producenta poszczególnego asortymentu serków, zamawiający dopuszcza zaproponowanie innych wyrobów równoważnych tzn. o równoważnych wartościach odżywczych, smakowych, jakościowych oraz wielkościach opakowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 155450000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatraciborski.pl/dps/dane_dps.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach