Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej do budynków administrowanych przez Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami

Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Wyszyńskiego 41
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 4572006 , fax. 0-32 4572006
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami
  ul. Wyszyńskiego 41 41
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. 0-32 4572006, fax. 0-32 4572006
  REGON: 27757264100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzzn.bip.powiatwodzislawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej do budynków administrowanych przez Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: Zakup energii elektrycznej do niżej wymienionych obiektów zamawiającego. 1) budynek przy ul. Wyszyńskiego 41 w Wodzisławiu Śl. - rodzaj obiektu: ośrodek zdrowia - grupa taryfowa: C11 - miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w kierunku instalacji odbiorcy - wielkość mocy umownej: 40 kW - przewidywana wielkość zużycia: 25 000 kwh 2) budynek przy ul. Żeromskiego 18A w Wodzisławiu Śl. - rodzaj obiektu: ośrodek zdrowia - grupa taryfowa: C11 - miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe przewodów przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku - wielkość mocy umownej: 5,7 kW - przewidywana wielkość zużycia: 23 000 kwh 3) budynek przy ul. Leszka 10 w Wodzisławiu Śl. - rodzaj obiektu: ośrodek zdrowia - grupa taryfowa: C11 - miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w kierunku instalacji odbiorcy - wielkość mocy umownej: 40 kW - przewidywana wielkość zużycia: 14 000 kwh 4) budynek przy ul. Armii Ludowej 1 w Wodzisławiu Śl. - rodzaj obiektu: ośrodek zdrowia - grupa taryfowa: C21 - miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w kierunku instalacji odbiorcy - wielkość mocy umownej: pow. 40 kW - przewidywana wielkość zużycia: 50 000 kwh 5) budynek na os. XXX-lecia 60 w Wodzisławiu Śl., - rodzaj obiektu: ośrodek zdrowia - grupa taryfowa: C11 - miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w kierunku instalacji odbiorcy - wielkość mocy umownej: 40 kW - przewidywana wielkość zużycia: 20 000 kwh 6) budynek przy ul. Orkana 10 w Radlinie, - rodzaj obiektu: ośrodek zdrowia - grupa taryfowa: C11 - miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe przewodów przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku - wielkość mocy umownej: 21,1 kW - przewidywana wielkość zużycia: 5 000 kwh 7) budynek przy ul. Krzyżowej 9 w Syryni, - rodzaj obiektu: ośrodek zdrowia - grupa taryfowa: C11 - miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w kierunku instalacji odbiorcy - wielkość mocy umownej: 40 kW - przewidywana wielkość zużycia: 6 000 kwh 8) budynek przy ul. Raciborskiej 48 w Gorzycach, - rodzaj obiektu: ośrodek zdrowia - grupa taryfowa: C11 - miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w kierunku instalacji odbiorcy - wielkość mocy umownej: 40 kW - przewidywana wielkość zużycia: 30 000 kwh 9) budynek przy ul. Strażackiej 1 w Gołkowicach, - rodzaj obiektu: ośrodek zdrowia - grupa taryfowa: C11 - miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w kierunku instalacji odbiorcy - wielkość mocy umownej: 40 kW - przewidywana wielkość zużycia: 12 000 kwh 10) budynek przy ul Rydułtowskiej 1 w Gaszowicach, - rodzaj obiektu: ośrodek zdrowia - grupa taryfowa: C11 - miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w kierunku instalacji odbiorcy - wielkość mocy umownej: 23,5 kW - przewidywana wielkość zużycia: 3 600 kwh 11) budynek przy ul. Podhalańskiej 15 w Jastrzębiu Zdroju. - rodzaj obiektu: budynek biurowy - grupa taryfowa: C11 - miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w kierunku instalacji odbiorcy - wielkość mocy umownej: 21,1 kW - przewidywana wielkość zużycia: 25 000 kwh 12) budynek przy ul dr L. Mendego 3 w Wodzisławiu Śl. - rodzaj obiektu: budynek biurowy - grupa taryfowa: C11 - miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe przewodów przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku - wielkość mocy umownej: 40 kW - przewidywana wielkość zużycia: 29 000 kwh 13) budynek przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Rydułtowach. - rodzaj obiektu: ośrodek zdrowia - grupa taryfowa: C11 - miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe przewodów przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku - wielkość mocy umownej: 40 kW - przewidywana wielkość zużycia: 13 000 kwh 14) budynek przy ul. Makuszyńskiego 15 w Radlinie, - rodzaj obiektu: budynek mieszkalny - oświetlenie klatki schodowej - grupa taryfowa: G11 - miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe przewodów przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku - wielkość mocy umownej: 4,6 kW - przewidywana wielkość zużycia: 1 000 kwh 15) budynek na os. Kolorowym 13 w Marklowicach (klatka 1 i 2), a) klatka 1 - rodzaj obiektu: budynek mieszkalny - oświetlenie klatki schodowej - grupa taryfowa: G11 - miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe przewodów przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku - wielkość mocy umownej: 3,6 kW - przewidywana wielkość zużycia: 140 kwh b) klatka 2 - rodzaj obiektu: budynek mieszkalny - oświetlenie klatki schodowej - grupa taryfowa: G11 - miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe przewodów przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku - wielkość mocy umownej: 2,3 kW - przewidywana wielkość zużycia: 80 kwh 16) budynek przy ul. Korfantego 87 w Radlinie - rodzaj obiektu: budynek mieszkalny - oświetlenie klatki schodowej - grupa taryfowa: G11 - miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe przewodów przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku - wielkość mocy umownej: 2,3 kW - przewidywana wielkość zużycia: 500 kwh 17) budynek przy ul. 1 Maja 63 w Godowie - rodzaj obiektu: były ośrodek zdrowia - grupa taryfowa: C 11 - miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe przewodów przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku - wielkość mocy umownej: 24,22 kW - przewidywana wielkość zużycia: 1 800 kwh 18) budynek przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śl. Bud. A. - rodzaj obiektu: były ośrodek zdrowia - grupa taryfowa: C 11 - miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe przewodów przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku - wielkość mocy umownej: 40 kW - przewidywana wielkość zużycia: 90 000 kwh Bud. B. - rodzaj obiektu: były ośrodek zdrowia - grupa taryfowa: C 11 - miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe przewodów przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku - wielkość mocy umownej: 40 kW - przewidywana wielkość zużycia: 50 000 kwh UWAGA: 1. Zamawiający informuje, iż przewidywana wielkość zużycia jest wielkością szacunkową obliczoną na podstawie zużycia z 12 poprzednich miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do mniejszego poboru energii elektrycznej niż szacowana. 2. Podane ilości mają charakter szacunkowy nie stanowią podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pzzn.bip.powiatwodzislawski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach