Przetargi.pl
Zaprojektowanie i Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: Budowa parkingów P&R w Wieliczce oraz Wieliczce Rynek Kontrakt realizowany w ramach Projektu - Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej

Gmina Wieliczka ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2781294 , fax. 012 2786860
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieliczka
  ul. Powstania Warszawskiego 1 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 012 2781294, fax. 012 2786860
  REGON: 35155536400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wieliczka.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: Budowa parkingów P&R w Wieliczce oraz Wieliczce Rynek Kontrakt realizowany w ramach Projektu - Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa parkingów P&R w Wieliczce oraz Wieliczce Rynek. 2 Budowa parkingów P&R w Wieliczce i Wieliczce Rynek obejmuje budowę i przebudowę elementów infrastruktury w zakresie: Nawierzchni dróg i parkingów (łączna ilość nowych miejsc parkingowych: ok. 386, łączna ilość miejsc rowerowych: ok. 200) Oświetlenia Monitoringu Informacji dla podróżnych Infrastruktury podziemnej sieci, instalacji oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na łącznej powierzchni ok. 22700 m2 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełnienie nadzoru autorskiego. 3 Kod CPV 71 320 000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45 111 300 - 1 Roboty rozbiórkowe 71 220 000 - 6 Usługi projektowania architektonicznego 71 000 000 - 8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 72 211 000 - 7 Usługi oprogramowania systemowego i dla użytkownika 45 100 000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę 45 112 710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45 220 000 - 5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45 223 300 - 9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 45 233 123 - 7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 45 233 161 - 5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych. 45 233 129 - 9 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg 45 233 142 - 6 Roboty zakresie naprawy dróg 45 233 270 - 2 Malowanie nawierzchni parkingów 45 310 000 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne 45 311 200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 64 216 000 - 3 Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Budowa parkingów P&R w Wieliczce oraz Wieliczce Rynek przedstawiony został w części III niniejszej SIWZ - Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU). W przypadku podania przez Zamawiającego w SIWZ lub załącznikach do SIWZ nazwy lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. 5 Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na okres 5 lat licząc od daty odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.          Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100.), 2.          Wadium musi być wniesione do dnia 04.01.2011 r. do godz.09:50 3.          Wadium musi obejmować okres związania  ofertą. 4.          Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 4.1.       w pieniądzu 4.2.       w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 4.3.       w gwarancjach bankowych 4.4.       w gwarancjach ubezpieczeniowych 4.5.       poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109. Poz.1158 oraz z późń. zm.) 5.          Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce nr rachunku 39 8619 0006 0014 0200 4705 0042 W tytule przelewu należy podać: Wadium w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa parkingów P&R w Wieliczce oraz Wieliczce Rynek 6.          Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 7.          Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale w Wydziale Rachunkowości Budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Limanowskiego 32, pok. nr 2 w godz. 8:00 - 16:00. 8.      Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, a w przypadku innej formy wadium należy przedłożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wadium z adnotacją pracownika Wydziału Rachunkowości Budżetowej UMiG Wieliczka o przyjęciu oryginału

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach