Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Moszczenica i Staszkówka oraz likwidację śliskości na drodze gminnej Średnie w Moszczenicy w sezonie zimowym 2010 /2011.

Gmina Moszczenica ogłasza przetarg

 • Adres: 38-321 Moszczenica, Moszczenica 524
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3541300 , fax. 018 3541085
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Moszczenica
  Moszczenica 524
  38-321 Moszczenica, woj. małopolskie
  tel. 018 3541300, fax. 018 3541085
  REGON: 49189247500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.moszczenica.iap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Moszczenica i Staszkówka oraz likwidację śliskości na drodze gminnej Średnie w Moszczenicy w sezonie zimowym 2010 /2011.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: - zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Moszczenica i Staszkówka w sezonie zimowym 2010/2011 - likwidacja śliskości na drodze gminnej Średnie w Moszczenicy w związku z dowozem uczniów do szkół Szczegółowy zakres robót do wykonania : I. Rejon nr I dla miejscowości Moszczenica wraz z uwzględnieniem likwidacji śliskości na drodze gminnej Średnie tj. - droga Na Niemcową - droga Średnie /odśnieżanie wraz z posypywaniem/ - droga Krakowskie - droga Na Siewierę - droga Księży Las Lewa - droga Na Dygonia - droga Kamieniec II. Rejon nr II dla miejscowości Moszczenica tj. - droga Dół - droga Berdechów - droga Na Grabowskiego - droga Na Rybę - droga Na Sitnicę- Rycek - droga Wiatrówki - droga Księży Las Prawa - droga Podkociany - droga Moskalówki III. Rejon nr III dla miejscowości Staszkówka tj. - droga Kazanówki - droga Podlesie - droga Patria - droga Mentlówka - droga Granice od Turzy - droga Magazyn GS - droga Na RSP - droga Ostrusza - droga Opacie - droga Taborówka -droga Na Łasia Mariana - droga Sołtystwo
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający, na podstawie art.45 ust.2 ustawy PZP, nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.moszczenica.iap.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach