Przetargi.pl
Dostawa oprogramowania do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach projektu Depresja - mechanizmy - terapia. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 - Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 - Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-343 Kraków, ul. Smętna 12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6623220 , fax. 012 6374500
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
  ul. Smętna 12 12
  31-343 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6623220, fax. 012 6374500
  REGON: 00032594300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.if-pan.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Farmakologii PAN - instytutcja naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach projektu Depresja - mechanizmy - terapia. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 - Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 - Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania wraz z licencjami dla zakupionego oprogramowania na czas nieokreślony. Wykonawca dostarczy komplet nośników CD/DVD umożliwiających instalację oprogramowania. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w III częściach. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Zamawiający użył nazw własnych dla określenia parametrów i funkcji oprogramowania. Zamawiający dopuszcza w każdej części oprogramowanie równoważne. Wykonawca przed dostarczeniem oprogramowania wraz z licencją, umożliwi Zamawiającemu 10-dniową instalację testową oferowanego oprogramowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 480000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.if-pan.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach