Przetargi.pl
Dostawa oprogramowania - pakiet IV

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 4434545 , fax. 18 4434545
 • Data zamieszczenia: 2016-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  ul. Staszica 1 1
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 4434545, fax. 18 4434545
  REGON: 49186124000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz-ns.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania - pakiet IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa oprogramowania na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zwanego dalej oprogramowaniem o parametrach określonych w Arkuszu kalkulacyjnym stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji lub równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w Arkuszu Kalkulacyjnym pod warunkiem, że zaoferowane parametry równoważne nie zmienią właściwości i funkcjonalności oprogramowania. 2. Dokładny i szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących właściwości i funkcjonalności zamawianego oprogramowania znajduje się w Arkuszu Kalkulacyjnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 480000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zwiększenie kar umownych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zp.pwsz-ns.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach