Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie 2 boisk do mini piłki nożnej o nawierzchni sztuczna trawa przy przedszkolach w Tarnobrzegu: Przedszkole Nr 4 przy ul. Tracza 2 oraz Przedszkole Nr 12 przy ul. M. Dąbrowskiej 10

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg

 • Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8226570 , fax. 015 8222504
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Tarnobrzega
  ul. Kościuszki 32 32
  39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
  tel. 015 8226570, fax. 015 8222504
  REGON: 83041350900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie 2 boisk do mini piłki nożnej o nawierzchni sztuczna trawa przy przedszkolach w Tarnobrzegu: Przedszkole Nr 4 przy ul. Tracza 2 oraz Przedszkole Nr 12 przy ul. M. Dąbrowskiej 10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest : Zaprojektowanie i wykonanie 2 boisk do mini piłki nożnej o nawierzchni sztuczna trawa przy przedszkolach w Tarnobrzegu: Przedszkole Nr 4 przy ul. Tracza 2 oraz Przedszkole Nr 12 przy ul. M. Dąbrowskiej 10 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: PROJEKT Opracowanie projektu wykonawczego w zakresie dostosowanym do funkcji mini boiska wraz z wymaganymi uzgodnieniami umożliwiających realizację inwestycji zgłoszenie wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami w sprawie zakresu i formy dok. Projektowej i SST, ochrony środowiska oraz innymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w tym : Przygotowanie potrzebnych materiałów i badań Projekt wykonawczy wg uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji Szczegółowe specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót Przedmiar robót Kosztorys inwestorski Wersja elektroniczna dokumentacji projektowo-kosztorysowej Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie kompletnej dokumentacji dla każdego Przedszkola osobno, w skład której wchodzą następujące elementy: a)projekt wykonawczy - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału - projekt wykonawczy zostanie sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). Projekty Wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do prawidłowego wykonania robót budowlanych oraz sporządzenia przedmiaru robót b)kosztorys inwestorski - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału - kosztorys robót zostanie sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, z uwzględnieniem takiego podziału zakresu rzeczowego, który umożliwi ustalenie rodzaju i kosztów poszczególnych środków trwałych w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 w sprawie Klasyfikacji Środków trwałych (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 z późn. zm. c)przedmiar robót - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału - wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072); d)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego e)wersja elektroniczna dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem inwestorskim - 1 egz. Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym. W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Projektant zobowiązuję się do opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami art. 29 , art. 30 i art. 31 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 907, 984, 1047 i 1473). W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe producentów, wykonawca ma obowiązek określić konkretne parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych. Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do obowiązków wykonawcy należy zlecenie wykonania stosownie od potrzeb: map do celów projektowych oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, decyzji, zezwoleń i sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, niezbędnych do prawidłowego wykonania prac projektowych. Koszty uzyskania w/w dokumentów ponosi wykonawca. Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub stosownie od wymagań dokonanie skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykonawstwo. Dokumentację projektową należy opracować w formie tradycyjnej (papierowej) zgodnie z wcześniejszym wyszczególnieniem oraz na nośniku elektronicznym z zapisem na CD/DVD w formacie ogólnodostępnym - opracowania tekstowe w formacie .pdf z możliwością wyszukiwania, opracowania graficzne w formacie .jpg wysokiej rozdzielczości, dodatkowo kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w formacie .ath. Przedmiot zamówienia obejmuje również: przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na zamawiającego; sprawowanie nadzoru autorskiego; PRZEDSZKOLE Nr 4 BUDOWA boiska do mini piłki nożnej na podstawie projektu Wykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiającego, w zakresie : Boisko o wymiarach 10,00m x 15,00 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy o długości włókien minimum 50 mm, o gęstości 25 tys. włókien na m2, włókna zatopione w podkładzie w sposób uniemożliwiający ich wyrywanie, kolor zielony, kolor linii biały podkład lateksowy przepuszczalny dla wody. Wypełnienie trawy granulat EPDM kolor zielony 0,5 - 1,5 mm. Zastosowana trawa musi spełniać wymogi dopuszczenia i stosowania wydane przez właściwy związek sportowy jako gwaranta jakości zastosowanej trawy oraz posiadać: atest higieniczny PZH, kartę techniczną oferowanej trawy sztucznej , autoryzację producenta systemu wystawioną na zadanie objęte przetargiem upoważniającą wykonawcę do instalacji oferowanej nawierzchni -sztuczna trawa . Konstrukcja podbudowy ma być dostosowana do istniejących warunków gruntowo-wodnych. Wyposażenie boiska : 2 mini bramki piłkarskie o wymiarach 150 x 100 cm. W komplecie siatka polipropylenowa odporna na uderzenia i warunki atmosferyczne. Bramki montowane w tulejach. Piłkochwyty oraz ogrodzenie boiska na całym obwodzie boiska wysokości 3 m , wypełnienie ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej, kolor ciemno-zielony, grubości 3,2mm, oczko 35x35mm, mocowanie siatki do słupków systemowe metalowe odporne na uderzenia i obciążenia - parametry według wybranego rozwiązania systemowego z dwoma wejściami (w tym jednym technicznym, umożliwiającym wjazd o szerokości minimum 2,5 m) jedno wewnątrz terenu przedszkola, drugie na zewnątrz terenu przedszkola wraz z ogrodzeniem wys. 1.5 m i chodnikiem do ciągu pieszego wykonanego z kostki betonowej.. - Wymiana części ogrodzenia zewnętrznego w tym brama i 2 furtki.. PRZEDSZKOLE Nr 12 BUDOWA boiska do mini piłki nożnej na podstawie projektu Wykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiającego, w zakresie : Boisko o wymiarach 10,00m x 15,00 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy o długości włókien minimum 50 mm, o gęstości 25 tys. włókien na m2, włókna zatopione w podkładzie w sposób uniemożliwiający ich wyrywanie, kolor zielony, kolor linii biały podkład lateksowy przepuszczalny dla wody. Wypełnienie trawy granulat EPDM kolor zielony 0,5 - 1,5 mm. Zastosowana trawa musi spełniać wymogi dopuszczenia i stosowania wydane przez właściwy związek sportowy jako gwaranta jakości zastosowanej trawy oraz posiadać: atest higieniczny PZH, kartę techniczną oferowanej trawy sztucznej , autoryzację producenta systemu wystawioną na zadanie objęte przetargiem upoważniającą wykonawcę do instalacji oferowanej nawierzchni -sztuczna trawa . Konstrukcja podbudowy ma być dostosowana do istniejących warunków gruntowo-wodnych. Wyposażenie boiska : 2 mini bramki piłkarskie o wymiarach 150 x 100 cm. W komplecie siatka polipropylenowa odporna na uderzenia i warunki atmosferyczne. Bramki montowane w tulejach. Piłkochwyty oraz ogrodzenie boiska na całym obwodzie boiska wysokości 3 m z dwoma wejściami (w tym jednym technicznym, umożliwiającym wjazd o szerokości minimum 2,5 m) jedno wewnątrz terenu przedszkola, drugie na zewnątrz terenu przedszkola wraz z ogrodzonym chodnikiem wykonanym z kostki betonowej do ciągu pieszego. Wypełnienie ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej, kolor ciemno-zielony, grubości 3,2mm, oczko 35x35mm, mocowanie siatki do słupków systemowe metalowe odporne na uderzenia i obciążenia - parametry według wybranego rozwiązania systemowego. Należy również wykonać z kostki ciąg pieszy wewnętrzny o szer. min. 1.2 m. z ułożeniem kostki betonowej wokół piaskownic. wraz z załącznikami 1 a)program funkcjonalno-użytkowy b)mapa - planowane usytuowanie boiska
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: : 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3 900,00 zł słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 2.Wadium może być wniesione w następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275). 3.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c)kwotę gwarancji, d)termin ważności gwarancji, e)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, gdy wykonawca, którego ofertę wybrano: w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa wart. 25 ust.1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4.Postanowienia pkt IX ppkt 3 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt IX ppkt 2 b) i e). 5.Miejsce i sposób wniesienia wadium: a)wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: PKO S.A. I Oddział Tarnobrzeg 71 1240 2744 1111 0000 3990 9563 . Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu; a)wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Miasta Tarnobrzega kasa przy ul. Mickiewicza 7 przed terminem składania ofert. Kopię należy dołączyć do oferty . 6.Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 7.Zwrot wadium: a)zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt IX.8 a) specyfikacji b)wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy c)zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8.Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a)jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie; b)jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą 10.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnobrzeg.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach