Przetargi.pl
Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Wyjaśnienia

Spis treści

tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych
Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537; Nr 273, poz. 2703
Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 184, poz. 1539;
Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551;

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział 1 Przedmiot regulacji
Rozdział 2 Zasady udzielania zamówień
Rozdział 3 Ogłoszenia

DZIAŁ II POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy
Rozdział 2 Przygotowanie postępowania
Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony
Oddział 2 Przetarg ograniczony
Oddział 3 D) Negocjacje z ogłoszeniem
Oddział 3a D) Dialog konkurencyjny
Oddział 4 Negocjacje bez ogłoszenia
Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki
Oddział 6 Zapytanie o cenę
Oddział 7 Licytacja D) elektroniczna

Rozdział 4 Wybór najkorzystniejszej oferty
Rozdział 5 Dokumentowanie postępowań

DZIAŁ III D) PRZEPISY SZCZEGÓLNE
Rozdział 1 Umowy ramowe
Rozdział 2 Dynamiczny system zakupów
Rozdział 3 Konkurs
Rozdział 4 Udzielanie i wykonywanie koncesji na roboty budowlane
Rozdział 5 Zamówienia sektorowe

DZIAŁ IV UMOWY W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
DZIAŁ V PREZES URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Rozdział 1 Zakres działania
Rozdział 2 Rada Zamówień Publicznych
Rozdział 3 Kontrola udzielania zamówień
Rozdział 4 Arbitrzy
Rozdział 5 uchylony D) DZIAŁ VI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Rozdział 1 Przepisy wspólne
Rozdział 2 Protest
Rozdział 3 Odwołanie
Rozdział 4 Skarga do sądu

DZIAŁ VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW USTAWY
DZIAŁ VIII ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIąZUJąCYCH
Art. 204 - Art. 219 - pominięto

DZIAŁ IX PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Art. 220 - Art. 227 - pominięto

USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wyciąg)

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną