Przetargi.pl
Prawo zamówień publicznych - strona nr 33

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - strona nr 33

Spis treściWyjaśnienia

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wyciąg)


Art. 1 - Art. 2 - pominięto
Art. 3.
1. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz postępowań odwoławczych, skarg i kontroli, które ich dotyczą, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 4.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 11 ust. 6, art. 26 ust. 4, art. 35 ust. 3, art. 98 ust. 4 i art. 193 pkt 3 zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 6, art. 25 ust. 2, art. 35 ust. 3, art. 98 ust. 4 i art. 193 pkt 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Poprzednia strona

Następna strona

Rozpocznij dyskusję na forum