Przetargi.pl
Prawo zamówień publicznych - strona nr 23

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - strona nr 23

Spis treściWyjaśnienia

Zakres działania


Art. 152.
1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu.
2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów.
3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd.
4. Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.
Art. 153.C)
1. Prezes Urzędu wyłoniony w drodze konkursu jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów. Kadencja Prezesa Urzędu trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Prezes pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.
2. Prezesem Urzędu może być wyłącznie osoba, która posiada:
1) wyższe wykształcenie;
2) wiedzę o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych.
Art. 154.
Prezes Urzędu:
1) opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień;
2) podejmuje rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą;
3) publikuje w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia przewidziane ustawąD)
4) prowadzi i ogłasza w Biuletynie Zamówień Publicznych listę arbitrów rozpatrujących odwołania od oddalenia lub odrzucenia protestów wnoszonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia;
5) prowadzi i ogłasza w Biuletynie Zamówień Publicznych listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej;
6) zapewnia funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej;
7) opracowuje programy szkoleń, organizuje oraz inspiruje szkolenia z zakresu zamówień;
8) przygotowuje i upowszechnia przykładowe kryteria oceny merytorycznego poziomu szkoleń;
9) uchylonyD)
10) upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień;
11) czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień, w szczególności dokonuje kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą;
12) upowszechnia zasady etyki zawodowej osób wykonujących zadania w systemie zamówień;
13) dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności upowszechnia orzeczenia zespołów arbitrów, o których mowa w art. 186 ust. 1, sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zamówieńD)
14) prowadzi współpracę międzynarodową w sprawach związanych z zamówieniami;
15) dokonuje analiz funkcjonowania systemu zamówień;
16) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej roczne sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień.
Art. 155.C)
1. Prezes Urzędu wykonuje zadania wynikające z ustawy przy pomocy nie więcej niż dwóch Wiceprezesów Urzędu.
2. Wiceprezesów Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu.
3. Wiceprezesem Urzędu może być wyłącznie osoba, która spełnia następujące warunki:
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada wyższe wykształcenie;
3) posiada wiedzę o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych;
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
5) korzysta z pełni praw publicznych;
6) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.
Art. 156. uchylonyB)

Poprzednia strona

Następna strona

Rozpocznij dyskusję na forum