Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia przez Miejski Dom Kultury do budynku „Sokoła"

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. 1 Sierpnia
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-15 8420950 , fax. 0-15 8428599
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli
  ul. 1 Sierpnia 9
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 0-15 8420950, fax. 0-15 8428599
  REGON: 83000511800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mdkstalowawola.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia przez Miejski Dom Kultury do budynku „Sokoła"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia przez Miejski Dom Kultury do budynku „Sokoła". Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery (4) części: I część: Zakup wraz z dostawą instrumentów wraz z akcesoriami oraz elementów wyposażenia do rejestracji nagrań dźwiękowych (pianina cyfrowe wraz z akcesoriami, ławy do pianin cyfrowych, stojaki pod nuty, interfejs audio, monitory odsłuchowe) II część: Zakup wraz z dostawą komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem (laptopy z oprogramowaniem biurowym i do edycji nut, laptop z oprogramowaniem biurowym) III część: Zakup wraz z dostawą wyposażenia do aneksu kuchennego (czajnik elektryczny, ekspres przelewowy, warnik do wody) IV część: Zakup wraz z dostawą przenośnej pętli indukcyjnej (walizkowa przenośna pętla indukcyjna dla osób niesłyszących) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości sprzętu wraz z wyszczególnieniem poszczególnych części zamówienia znajduje się w Załącznikach A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej „SIWZ”) właściwych dla danej części zamówienia – specyfikacja techniczna wraz ze szczegółowym formularzem cenowym, będących integralną częścią SIWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń pochodzących spoza fabrycznej i oficjalnej produkcji. Zaoferowane sprzęty wraz ze wszystkimi elementami powinny być fabrycznie nowe, z rokiem produkcji nie starszym niż rok 2018, wolne od wad, oryginalnie zapakowane i odpowiadające właściwym normom jakościowym. 4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na okres wskazany w ofercie, jednak nie krótszy niż dwa lata (2), licząc od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował czas reakcji serwisu w okresie trwania ww. gwarancji i rękojmi, wynoszący maksymalnie pięć (5) dni od momentu zgłoszenia usterki, natomiast naprawa winna być dokonana w terminie nie dłuższym niż 21 dni, chyba że naprawa ta wymaga okresu dłuższego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy za zgodą Zamawiającego (uszczegółowienie warunków gwarancji zawarte jest we wzorze umowy – Załączniku nr 6 do SIWZ, stanowiącym jej integralną część). 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzowany serwis oferowanego sprzętu na terenie Polski lub serwis posiadający zgodę producenta sprzętu lub posiadał podpisaną umowę z podwykonawcą spełniającym te wymagania. 6. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (odpowiednie zabezpieczenie i ubezpieczenie dostawy oraz transport pod adres: ul. Rozwadowska 21, 37-450 Stalowa Wola). 7. Dostawy objęte zamówieniem winny być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37310000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach