Przetargi.pl
Wyposażenie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli w niezbędne instrumenty muzyczne – zakup akordeonów

Państwowa Szkoła Muzyczna i I II st. im. I.J.Paderewskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 37450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 842 11 31 , fax. 15 842 11 31
 • Data zamieszczenia: 2018-08-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Szkoła Muzyczna i I II st. im. I.J.Paderewskiego
  ul. Narutowicza 11
  37450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 15 842 11 31, fax. 15 842 11 31
  REGON: 63122600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://psmstalowawola.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli w niezbędne instrumenty muzyczne – zakup akordeonów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia muzycznego dla celów PSM w Stalowej Woli. Lp. Rodzaj instrumentu Liczba sztuk 1 AKORDEON GUZIKOWY Z KONWERTEREM PIGINI GENESIS E 1 2 AKORDEON GUZIKOWY PIGINI TEEN 1 Akordeon guzikowy z konwertorem Pigini Teen lub równoważny (nowy) Spełniający co najmniej ustalone parametry (lub lepsze): -akordeon guzikowy w systemie B z manuałem melodycznym w systemie „rosyjskim” Głosy – Typu Hand Made produkcji włoskiej Strój A1 = 442 Hz Kolor – czarny Z paskami spinającymi miech Z paskami nośnymi szerokości 4,5 cm manuał dyskantowy: -ilość rzędów 5 -ilość guzików od 72 - 82 -skala e– a3 -ilość chórów - 3 -ilość regestrów 7 -ilość regestrów podbródkowych 3, (16+8; 16+8+4; 8+4) -dyspozycja 16' + 8' + 4' manuał basowy -ilość basów od 100 - 110 najniższy bas - Ces najwyższy bas - Dis -ilość chórów 4 -ilość regestrów 6 - wyciszona mechanika manuał melodyczny -ilość dźwięków od 42 - 52 -skala G- c3 -ilość chórów 2 -dyspozycja 8' +4' -ilość regestrów 3 Kolejność regestrów od góry instrumentu: 8; 8+4; 4 -waga 9,5 kg - rozmiar: 39 x 20 cm Wyposażenie: Twardy futerał lub pokrowiec z materiału Cordura Akordeon guzikowy z konwerterem Pigini Genesis E lub równoważny (nowy) Spełniający co najmniej ustalone parametry (lub lepsze): Manuał dyskantowy w systemie B, manuał melodyczny w systemie „rosyjskim” Strój A1 = 441 Hz Kolor – czarny Z paskami spinającymi miech manuał dyskantowy: -ilość rzędów 5 -ilość guzików od 62 - 82 -ilość dźwięków 37 -skala g– g3 -ilość chórów - 2 -ilość regestrów 3 -dyspozycja 16' + 8' manuał basowy -ilość basów od 76 - 80 -ilość chórów 3 manuał melodyczny -ilość dźwięków 37 -skala E- e2 -ilość chórów 1 -dyspozycja 8' -waga 6,5 kg - rozmiar: 36 x 20 cm Wyposażenie: pokrowiec z materiału Cordura pasy nośny szerokości 4,5 cm pas poprzeczny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37310000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę; 2) parafowany wzór umowy; 3) opis akordeonów sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (zawierający wszystkie wskazane przez Zamawiającego parametry – skonkretyzowany dla instrumentów oferowanych przez wykonawcę) Wraz z ofertą wykonawca składa: 4) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu; 5) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia; 6) Oświadczenie RODO; 7) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy). 8) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach