Przetargi.pl
Wyposażenie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli w niezbędne instrumenty muzyczne

Państwowa Szkoła Muzyczna i I II st. im. I.J.Paderewskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 37450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 842 11 31 , fax. 15 842 11 31
 • Data zamieszczenia: 2018-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Szkoła Muzyczna i I II st. im. I.J.Paderewskiego
  ul. Narutowicza 11
  37450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 15 842 11 31, fax. 15 842 11 31
  REGON: 63122600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://psmstalowawola.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli w niezbędne instrumenty muzyczne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia muzycznego dla celów PSM w Stalowej Woli. 1 GITARA LUTNICZA * ( część I) 1 2 GITARA LUTNICZA * ( część I) 2 3 FLET POPRZECZNY YAMAHA MOD. YFL-212 Z ZAKRZYWIONĄ GŁÓWKĄ (część II) 1 4 KLARNET YAMAHA YCL 450 (część II) 1 5 SAKSOFON ALTOWY YAMAHA YAS 280 (część II) 2 6 AKORDEON GUZIKOWY PIGINI GENESIS E ( część III) 1 7 AKORDEON GUZIKOWY PIGINI TEEN (część III) 1 8 FORTEPIAN YAMAHA GB1 (część II) 1 9 FORTEPIAN YAMAHA GC1 (część II) 2 10 PIANINO YAMAHA B1 (część II) 1 11 DZWONY RUROWE (część IV) 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dodatkowej dokumentacji technicznej załączonej do przetargu. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części . Wykonawca winien złożyć osobną ofertę na każdą część którą zamierza zrealizować. Przedmiot podzielony jest w następującym zakresie: Część I: Gitary. Część II: Instrumenty dęte oraz klawiszowe. Część III: Akordeony. Część IV: Dzwony rurowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37310000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę; 2) parafowany wzór umowy; Wraz z ofertą wykonawca składa: 3) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu; 4) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia; 5) Oświadczenie RODO; 6) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy). 7) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach