Przetargi.pl
„Zakup wyposażenia do Ośrodków Kultury w miejscowościach: Czarna, Dąbrówki, Krzemienica – Cz. I. Dostawa instrumentów muzycznych i akcesoriów w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW 2014-2020, Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne””

Gmina Czarna ogłasza przetarg

 • Adres: 37-125 Czarna, Czarna 260
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2262324, 017 2262606 , fax. 017 2262324 w. 232
 • Data zamieszczenia: 2020-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarna
  Czarna 260
  37-125 Czarna, woj. podkarpackie
  tel. 017 2262324, 017 2262606, fax. 017 2262324 w. 232
  REGON: 69058177800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaczarna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup wyposażenia do Ośrodków Kultury w miejscowościach: Czarna, Dąbrówki, Krzemienica – Cz. I. Dostawa instrumentów muzycznych i akcesoriów w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW 2014-2020, Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne””
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w zał. nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37310000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pełnomocnictwo 2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wy-konawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 5

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach