Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbuszowej ogłasza przetarg

 • Adres: 36100 Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 272 856 , fax. 172 272 856
 • Data zamieszczenia: 2017-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbuszowej
  ul. Janka Bytnara 3
  36100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie
  tel. 172 272 856, fax. 172 272 856
  REGON: 69056498100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.psm.kolbuszowa.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego – Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 3 - transportem własnym fabrycznie nowych, nie będących przedmiotem ekspozycji, nieużywanych, pochodzących z bieżącej produkcji (nie wcześniejszego niż w 2017 roku) instrumentów muzycznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według zaproponowanego przez Zamawiającego podziału. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 1 (dla części I, części II) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37310000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań dla potwierdzenia spełnienia tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - oświadczenia wymienione w Rozdziale VI, punkt 1, podpunkt a) i b) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w zakresie którym dotyczą danego wykonawcy), - zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale V, punkt 2.4, podpunkt a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeśli dotyczy), - formularz cenowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach