Przetargi.pl
Przebudowa drogi transportowej dla dekoracji scenicznych Dużej Sceny w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

Teatr im. Wandy Siemaszkowej ogłasza przetarg

 • Adres: 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 532 001 , fax. 178 532 748
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr im. Wandy Siemaszkowej
  ul. Sokoła 7
  35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 532 001, fax. 178 532 748
  REGON: 27977500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr-rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi transportowej dla dekoracji scenicznych Dużej Sceny w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi transportowej dla dekoracji scenicznych Dużej Sceny w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby m.in. połączenia komunikacyjnego eliminującego trudności związane z różnicą rzędnych w miejscu prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki straży pożarnej od strony drogi pożarowej przebiegającej wzdłuż południowej elewacji. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne i elektryczne. 2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) a także zakres i sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia” (dalej OPZ) oraz we wzorze umowy stanowiącym w załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej – ETAP V”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w sekcji III.1.3) będzie polegał, zgodnie z przepisem art. 22a Ustawy, na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, będzie zobowiązany przedstawić, wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, a na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany, w odniesieniu do tych podmiotów, przedstawić dokumenty, o których mowa w sekcji III.4) potwierdzające, że podmioty te nie podlegają wykluczeniu, oraz udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa, wraz z ofertą Oświadczenie, o którym mowa w sekcji III.3). Na wezwanie Zamawiającego każdy z wykonawców składa dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, o których mowa w sekcji III.4) natomiast dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1.3) każdy z nich składa w zakresie, w którym wykazuje spełnianie tych warunków. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wezwanie Zamawiającego, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji III.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach wskazanych powyżej w pkt 3. 5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 11 Ustawy, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU z 2020 r. poz. 1076), o którym mowa w Rozdziale VI pkt 6 i Rozdziale XI pkt 3 SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich powinien przedstawić oświadczenie w zakresie w jakim jego dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach