Przetargi.pl
Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Ojrzeń

Gmina Ojrzeń ogłasza przetarg

 • Adres: 06-456 Ojrzeń, Ciechanowska 27
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-23 671-83-20 , fax. 0-23 671-83-10
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ojrzeń
  Ciechanowska 27 27
  06-456 Ojrzeń, woj. mazowieckie
  tel. 0-23 671-83-20, fax. 0-23 671-83-10
  REGON: 13037833800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ojrzen.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Ojrzeń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietów pomocy dydaktycznych do 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Ojrzeń, objętych projektem systemowym PO KL 9.1.2. Indywidualizacja to szansa na rozwój. Zakres przedmiotu zamówienia obejmować będzie 4 pakiety: Pakiet nr 1 - Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie, Kraszewo 57a , 06-456 Ojrzeń; Pakiet nr 2 - Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu, Ojrzeń, ul. Przedszkolna 7, 06-456 Ojrzeń; Pakiet nr 3 - Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Młocku, Młock 72, 06-456 Ojrzeń; Pakiet nr 4 - Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Luberadzu, Luberadz 37, 06-456 Ojrzeń. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. dostarczenie, załadunek, rozładunek przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca. Szczegółowy opis poszczególnych pakietów pomocy dydaktycznych znajduje się w tabelarycznym zestawieniu (formularzach cenowych, które muszą zostać dołączone do oferty) stanowiącym załączniki nr 5,6,7,8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia będącym integralną częścią siwz. Wszystkie pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone pomoce muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. DzU. z 2007 r. poz. 223 Nr 1655 ze zm.) nie żąda wniesienia wadium od Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach