Przetargi.pl
Transport oraz unieszkodliwianie bądź odzysk komunalnych osadów ściekowych - kod 19 08 05 wytwarzanych przez Zakład Komunalny w Halinowie

Zakład Komunalny w Halinowie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-074 Halinów, ul. Józefa Piłsudskiego 77
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7604015 , fax. 22 7836905
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Komunalny w Halinowie
  ul. Józefa Piłsudskiego 77 77
  05-074 Halinów, woj. mazowieckie
  tel. 22 7604015, fax. 22 7836905
  REGON: 01037813300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakladkomunalny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport oraz unieszkodliwianie bądź odzysk komunalnych osadów ściekowych - kod 19 08 05 wytwarzanych przez Zakład Komunalny w Halinowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest transport oraz unieszkodliwianie bądź odzysk komunalnych osadów ściekowych - kod 19 08 05 wytwarzanych przez Zakład Komunalny w Halinowie. 2. Przewidywana ilość osadów ściekowych wytworzonych w Oczyszczalni Ścieków wyniesie do 1200 Mg / rok. 3. Komunalne osady ściekowe należy poddawać unieszkodliwianiu bądź odzyskowi, z wyłączeniem procesu odzysku R10. 4. Ewentualne badania fizyko - chemiczne osadu wykonuje na własny koszt Wykonawca. 5. Uwodnienie osadu wynosi około 75-85 %. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta musi być kompletna. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin realizacji: od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905137003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zakladkomunalny.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach