Przetargi.pl
Świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Radzymin do szkół, placówek oświatowych na terenie Wołomina w roku 2013

Gmina Radzymin ogłasza przetarg

 • Adres: 05-250 Radzymin, pl. T. Kościuszki 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 786-62-92/93 , fax. 0-22 786-51-95
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radzymin
  pl. T. Kościuszki 2 2
  05-250 Radzymin, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 786-62-92/93, fax. 0-22 786-51-95
  REGON: 01326970000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzymin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Radzymin do szkół, placówek oświatowych na terenie Wołomina w roku 2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Radzymin z domu do szkół, placówek oświatowych na terenie Wołomina oraz ze szkół do domu samochodem specjalistycznym w roku szkolnym 2013. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu i opieki podczas przewozu dzieci niepełnosprawnych (17 osób), zamieszkałych na terenie Gminy Radzymin z domu do szkół, i ze szkół do domu, samochodem specjalistycznym w roku szkolnym 2013, którzy obowiązek szkolny, obowiązek nauki i przygotowanie przedszkolne realizują w szkołach, placówkach oświatowych na terenie Wołomina: - Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22 - 13 dzieci - Ośrodek Rehabilitacyjny-Wychowawczy-Edukacyjny w Wołominie - 2 dzieci - Niepubliczne Przedszkole - Baśniowa Kraina w Wołominie, ul. Orwida 22 - 2 dzieci 2. Dzieci niepełnosprawne mają być dowożone zgodnie z planem zajęć szkolnych we wszystkie dni nauki szkolnej wynikające z kalendarza roku szkolnego 2012/13 (styczeń-czerwiec) i 2013/14 (wrzesień-grudzień) najkrótszą trasą z domu do szkoły i po skończonych zajęciach lekcyjnych ze szkoły do domu. 3. Wymaga się, aby przewóz dzieci był realizowany pod opieką opiekuna posiadającego ukończony z wynikiem pozytywnym kurs udzielania pierwszej pomocy medycznej. 4. Opieka nad dziećmi powinna być sprawowana przez cały czas przewozu, tj. od miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania. 5. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży oraz z uwzględnieniem następujących założeń: a) dzieci powinny być dowiezione do szkoły, w takim czasie, aby mogły punktualnie rozpocząć zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym je szkolnym planem nauczania, b) po zakończeniu zajęć lekcyjnych odebrane ze szkoły bez zbędnego oczekiwania, c) szczegółowe godziny kursów Wykonawca ustali z rodzicami - opiekunami uczniów, d) po przywiezieniu ucznia do szkoły/placówki oświatowej Wykonawca ma obowiązek przekazać dziecko pod opiekę pracownika szkoły, placówki oświatowej. 6. Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie (Dz.U.2007.125.874 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn.zm.). Trasa I (8 osoób) dowóz dzieci zamieszkałych na terenie miasta Radzymin (6 osób), Zwierzyńca (1 osoba) i Starego Dybowa (1 osoba) do szkół, placówekoświatowych na terenie Wołomina Trasa II (9 osób) dowóz dzieci zamieszkałych w Nadmie (2 osoby), Słupno (1 osoba), Ciemne (2 osoby), Stary Janków (2 osoby), Rżyska (2 osoby) do szkół, placówekoświatowych na terenie Wołomina. 7. Wskazane jest posiadanie przez kierowcę ukończonego z wynikiem pozytywnym kursu udzielania pierwszej pomocy medycznej. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia trasy nr 1 z trasą nr 2. 10. Wykonawca zobowiązuje się, iż przewozy uczniów realizowane w ramach niniejszej umowy, nie będą łączone ze świadczeniem przez wykonawcę innych usług, a w szczególności podczas wykonywania dowożenia uczniów wykonawca nie będzie dokonywał przewozów innych osób niż objętych umową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 268.00 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2012-12-05 do godz. 10:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 94-10600076-0000331000157525 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego . Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radzymin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach