Przetargi.pl
Usługa transportowa na wywóz osadu ściekowego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg

 • Adres: 05-600 Grójec, ul. Niepodległości 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-48 664 52 51 , fax. 0-48 664 25 31
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  ul. Niepodległości 9 9
  05-600 Grójec, woj. mazowieckie
  tel. 0-48 664 52 51, fax. 0-48 664 25 31
  REGON: 67074767400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportowa na wywóz osadu ściekowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest transport osadu ściekowego z Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kobylin 1d do zagospodarowania u rolników lub innych podmiotów wskazanych przez zamawiającego. 2. W okresie realizacji usługi (12m-cy.) do transportu będzie przygotowane ok. 4300m3 osadu o konsystencji mazistej. 3. Osad będzie transportowany na odległość max 40km w jedną stronę z preferencją odległości: - do 10 km będą miały udział 10% w całej usłudze - do 20 km będą miały udział 75% w całej usłudze - do 30 km będą miały udział 10% w całej usłudze - do 40 km będą miały udział 5% w całej usłudze do gospodarstw rolniczo sadowniczych lub innych podmiotów, które zgłoszą zapotrzebowanie na osad. Odbiorców osadu wskaże zamawiający. Wykonawca określi cenę wywiezienia 1 m3 osadu obejmującą dojazd, powrót i rozładunek. 4. Terminy transportu osadu oraz ilości osadu przeznaczonego do transportu wykonawca będzie uzgadniał z zamawiającym. 5. Załadunek osadu na środek transportowy wykonawcy zapewnia zamawiający, ładowarką o pojemności łyżki 0,8m3 na środek transportowy o wysokości górnej burty pojazdu max 2,5m. 6. Pojazd do przewożenia osadu, typu wywrotka trzyosiowa, musi być szczelny oraz przystosowany do wjazdu w sady i grunty orne. 7. Rozładunek osadu należy do obowiązku wykonawcy, który wkalkuluje jego koszt do wartości usługi. 8. Należy zapewnić rozładunek osadu w czasie jazdy w celu rozciągnięcia osadu po polu. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905137003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach