Przetargi.pl
Zakup paliw płynnych i akcesorii samochodowych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozogach w roku 2013

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach ogłasza przetarg

 • Adres: 12-114 Rozogi, ul. 22 Lipca 22
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 7226061 , fax. 89 7226061
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach
  ul. 22 Lipca 22 22
  12-114 Rozogi, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 7226061, fax. 89 7226061
  REGON: 55065112500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkrozogi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw płynnych i akcesorii samochodowych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozogach w roku 2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup (dostawa w rozumieniu art.2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) następujących paliw płynnych: a) benzyna bezołowiowa 95 w ilości - 800 litrów, b) benzyna bezołowiowa 98 w ilości - 200 litrów, c) olej napędowy ON w ilości - 19000 litrów oraz dodatkowo akcesorii samochodowych tj: oleje, smary,płyny itp. o wartości 3000,00 zł dla potrzeb Zamawiającego. Podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu.1 Dostawa oleju napędowego odbywać się będzie sukcesywnie w ilościach wynikających z aktualnych stanów paliwa w poszczególnych pojazdach. 2. Benzyna bezołowiowa i akcesoria samochodowe dostarczane będą w ilościach wg bieżących potrzeb Zamawiającego. 3. Benzyny bezołowiowe i oleje napędowe muszą spełniać wymagania określone w stosownych normach: - dla benzyny bezołowiowej (Pb 95,Pb 98) PN-EN 228, - dla oleju napędowego PN-EN 590 z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. (Dz.U. z 2008r. Nr 221 poz. 1441 z późn. zm.) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. 4. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technicznego i wydajnościowego. W przypadku zmiany obowiązujących norm w trakcie trwania umowy, Wykonawca dostosuje jakość paliwa do nowych norm. 5. Stacje paliw muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.11.2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243 poz. 2063 z późn. zm.). 6. Wykonawca zapewni całodobowe tankowanie pojazdów i sprzętu Zamawiającego w miejscowości siedziby Zamawiającego w każdym dniu tygodnia, także w dni świąteczne. 7. W przypadku realizacji umowy w inny sposób jak wydawanie paliwa bezpośrednio z dystrybutorów na stacji paliw, wymaga się plombowania pojemników, w których paliwo będzie dostarczane do Zamawiającego. 8. Wykonawca wszystkie transakcje rozliczać będzie w złotych polskich. 9. Wykonawca do każdego paliwa oraz do olei, płynów i akcesorii samochodowych zagwarantuje upust w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena brutto określonego paliwa w stosunku do ceny brutto obowiązującej w momencie zakupu paliwa (upust zostanie ujęty w rozliczeniu za zakupione paliwo). 10. Podstawą regulowania należności będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę na podstawie zestawień asortymentowo-ilościowych pobranych paliw i akcesorii za okresy dekadowe lub dwa razy w miesiącu. Zapłata będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://rozogi-ug.bip-wm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach