Przetargi.pl
dostawa butów

Wyższa Szkoła Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 111
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6215281, 6215155 , fax. 089 6215354,6215095
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wyższa Szkoła Policji
  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 111 111
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6215281, 6215155, fax. 089 6215354,6215095
  REGON: 51033874400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspol.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa butów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa butów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 188150005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wspol.edu.pl/zamowienia/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach