Przetargi.pl
Zakup opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Grzegorzew na rok 2018

Gmina Grzegorzew ogłasza przetarg

 • Adres: 62640 Grzegorzew, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 718 255
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grzegorzew
  Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1
  62640 Grzegorzew, woj. wielkopolskie
  tel. 632 718 255
  REGON: 53852100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grzegorzew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Grzegorzew na rok 2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Grzegorzew na cały rok 2018. Opałem tym jest pellet, ekogroszek, oraz olej napędowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dostaw przedmiotu umowy, o ile przepisy szczególne zezwolenia takiego wymagają.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach