Przetargi.pl
Usługa sprzątania dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Oddziału Zamiejscowego w Kaliszu w 2018 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-754 Poznań, Szyperska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8463819 , fax. 61 8463820
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
  Szyperska 14
  61-754 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8463819, fax. 61 8463820
  REGON: 63976996400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wuppoznan.praca.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Oddziału Zamiejscowego w Kaliszu w 2018 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Oddziału Zamiejscowego w Kaliszu w 2018 roku. 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Zamawiający przewiduje możliwość składania oferty przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia: 2.1. Część 1: Usługa stałego utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych i pomocniczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14 wraz z dostawą środków czystości i artykułów higieniczno-sanitarnych. 2.2. Część 2: Usługa stałego utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych i pomocniczych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu Oddziale Zamiejscowym w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 5 wraz z dostawą środków czystości i artykułów higieniczno-sanitarnych. 3. Opis przedmiotu zamówienia z określeniem wymagań Zamawiającego, które w ramach przedmiotu zamówienia ma zrealizować i zapewnić Wykonawca został określony w załączniku nr 6 do SIWZ stanowiącym integralną jej część – dotyczy części 1-2. 4. Wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zostały określone w: 4.1. § 3 oraz § 10 ust. 3 pkt 1 i 3 Istotnych postanowień umowy – dotyczy części 1. 4.2. § 3 oraz § 7 ust. 3-4 Istotnych postanowień umowy – dotyczy części 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, odrębnie dla każdej z części, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących: a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach