Przetargi.pl
Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 13 w Lesznie.

Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 64100 Leszno, ul. Rejtana
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 267 595 , fax. 655 267 595
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego
  ul. Rejtana 1
  64100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 655 267 595, fax. 655 267 595
  REGON: 41001395600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp13.leszno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 13 w Lesznie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 13 w Lesznie zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, w szczególności HACC, bhp i ppoż.; 2) dostosowania pomieszczeń do wydawania gorących posiłków, uzyskania zaświadczenia i decyzji o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej; 3) codziennego, od poniedziałku do piątku, przygotowania i wydawania abonamentowych obiadów dla uczniów, pracowników Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie i innych osób z wyłączeniem dni wolnych od nauki, w okresie od 8 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w godz. od 10:30 do 14:00; 4) wszelkie zmiany dotyczące czasu i terminów wydawania posiłków wymagają uprzedniego uzgodnienia stron. Koszty obsługi kuchni, stołówek oraz sprzątania ponosi Wykonawca. 5) liczba obiadów abonamentowych będzie comiesięcznie ustalana na podstawie zgłoszeń rodziców. 6) szacunkowa liczba obiadów dla uczniów wynosi 220 dziennie przez okres 180 dni roboczych. 7) ustalenia proponowanej ceny brutto jednego obiadu dla jednego ucznia, przy założeniu, że cena stanowi sumę dwóch składników: opłaty za obiad dla ucznia – tzw. „wsad do kotła” i dopłaty za przygotowanie obiadu, 8) ustalenia opłaty za posiłek wydawany uczniowi szkoły zgodnie z art. 67a. ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, gdzie określono jej ,,maksymalną” wysokość. Nie może być ona wyższa, niż koszty tzw. ,,wsadu do kotła”, czyli koszty zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku. Do opłaty pobieranej za posiłek ucznia nie wlicza się pozostałych kosztów - przygotowania posiłku, czyli wynagrodzeń pracowników stołówki i składek od nich naliczanych oraz kosztów utrzymania stołówki. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania w cyklu miesięcznym kosztów tzw. „wsadu do kotła” obiadu ucznia. 9) określenia kosztów dopłaty za przygotowanie obiadu dla ucznia, przy założeniu, że wysokość dopłaty za przygotowanie nie może przekraczać kwoty 0,50 zł do jednego obiadu. 10) wyposażenia na własny koszt, po uzyskaniu zgody Szkoły, pomieszczeń w brakujące urządzenia niezbędne do prowadzenia stołówki. Urządzenia po okresie trwania umowy pozostają własnością Wykonawcy. 11) wyposażenia stołówki w naczynia wielorazowego użytku niezbędne do spożywania posiłków, na których będą podawane posiłki, oraz sztućców 12) uiszczania - oprócz czynszu kosztów i opłat eksploatacyjnych, takich jak: podatek od nieruchomości naliczany zgodnie z odrębnymi przepisami oraz opłatę za zużycie wody, gazu i energii elektrycznej itp., 13) zapewnienia pięciodniowego jadłospisu, który będzie wywieszony w pierwszym dniu tygodnia w stołówce szkoły. Posiłki muszą spełniać normy żywieniowe dla odpowiedniej grupy wiekowej/gramatura i kaloryczność odpowiednia dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat/zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji żywności. Obiady muszą być minimum dwudaniowe, z surowców, tzn. nieprzetworzonego wcześniej mięsa, surowych warzyw (sezonowo, w okresie zimowym dopuszcza się stosowanie mrożonek warzywno – owocowych). Nie dopuszcza się produktów typu instant, gotowych sosów i ziemniaków z proszku (typu purée). 14) Jadłospis musi być opracowany w cyklu dwudziestodniowym. Musi być podawany w formie pisemnej w sekretariacie szkoły oraz wywieszany w stołówce szkolnej w pierwszym dniu każdego tygodnia na 5 dni (od poniedziałku do piątku). 15) W tygodniowym jadłospisie musi znajdować się codziennie: a) pierwsze danie – zupa (porcja 250 ml), w skład której wchodzi wywar mięsno-kostny i odpowiednie warzywa oraz raz w miesiącu – zupa owocowa z surowych lub mrożonych owoców, b) drugie danie - 3 obiady z mięsem (porcja 100g), a w pozostałe dni naprzemiennie: ryba(porcja100g), dania mięsno-warzywne, na bazie twarogu, jaj. Nie częściej niż 2 razy w miesiącu podawane będą dania makaronowe, raz na miesiąc naleśniki lub racuchy. W zamian za ziemniaki można stosować ryż lub kaszę. Do obiadów mięsnych, rybnych, na bazie jaj podawane będą surówki lub warzywa (porcja 150 g). 16) Wykonawca dostarczać będzie posiłki do szkoły na swój koszt i ryzyko za pośrednictwem właściwego transportu do przewozu posiłków, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami sanitarno – epidemiologicznymi oraz opakowane w taki sposób, aby zagwarantować nienaruszalność. 17) Dodatkowe, szczegółowe warunki dotyczące organizacji żywienia dla placówki znajdują się we wzorze umowie – Załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się za wykonaną miesięczną usługę na podstawie faktury, której miesięczna wartość wynosić będzie iloczyn ceny za jeden obiad pomnożonej przez faktyczną ilość zamówionych posiłków w danym miesiącu potwierdzonych przez uprawnionego pracownika szkoły 3. Wykonawca po upływie każdego miesiąca dostarczy do placówki fakturę, która będzie uregulowana w terminie od 21 do 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia. Wykonawca określi termin zapłaty faktury w złożonej ofercie. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy. 4. Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca wykonania usługi. 5. Koszty wizji lokalnej miejsca usługi poniesie Wykonawca. 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: przygotowania, dostawy i wydawania gorących posiłków. 7. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o której mowa powyżej. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę umów o pracę z pracownikami wykonującymi prace w ww. zakresie. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa we wzorze umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ). 10. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. wspólnego słownika zamówień CPV: 55524000-9, 55321000-6, 55520000-1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55524000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt 2 lit. a) SIWZ, jeżeli wykaże, że: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są wpisani do „rejestru zakładów” podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 594 z póżn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ); 3) zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ; 4) w przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w niniejszym postepowaniu;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach