Przetargi.pl
„ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STARYM MIEŚCIE NA POTRZEBY SALI KINOWEJ – WYPOSAŻENIE W SPRZĘT AUDIOWIZUALNY

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto im. prof. Joanny Papuzińskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 62-571 Stare Miasto, Główna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 241 60 67 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto im. prof. Joanny Papuzińskiej
  Główna 16
  62-571 Stare Miasto, woj. wielkopolskie
  tel. 63 241 60 67, fax. -
  REGON: 000971643
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bibliotekastaremiasto.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STARYM MIEŚCIE NA POTRZEBY SALI KINOWEJ – WYPOSAŻENIE W SPRZĘT AUDIOWIZUALNY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem opracowania jest wyposażenie w sprzęt audiowizualny pomieszczenia zaadaptowanego na kino w świetlicy wiejskiej w Starym Mieście Sali, ul. Kasztanowa 2, 62-571 Stare Miasto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38652000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach