Przetargi.pl
Dostawa opału do Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Lekarza Rodzinnego w Krzymowie

Gmina Krzymów ogłasza przetarg

 • Adres: 62-513 Krzymów, ul. Kościelna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 413 280 , fax. 632 413 091
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzymów
  ul. Kościelna 2
  62-513 Krzymów, woj. wielkopolskie
  tel. 632 413 280, fax. 632 413 091
  REGON: 311019183
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzymow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału do Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Lekarza Rodzinnego w Krzymowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Lekarza Rodzinnego w Krzymowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111220-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Część I: Dostawa brykiet drzewnych trocinowych Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie. Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ. Część II: Dostawa oleju opałowego posiada aktualnie obowiązującą koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z dnia 2017.02.06).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) formularz cenowy zgodny z Załącznikiem nr 4A do 4B do SIWZ; c) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii; d) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ) e) oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 2C do SIWZ; UWAGA! Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach