Przetargi.pl
Dostawa akcesoriów do sterylizacji

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S. A. ogłasza przetarg

 • Adres: 62041 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8984094, 8984000 , fax. 618 984 056
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S. A.
  ul. Kraszewskiego 11
  62041 Puszczykowo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8984094, 8984000, fax. 618 984 056
  REGON: 63455243800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwpuszczykowie.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Osoba prawna, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa akcesoriów do sterylizacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do sterylizacji, o parametrach nie gorszych niż wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy wraz z zestawieniem parametrów wymaganych). Przedmiot zamówienia podzielono na 33 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ. Oferowany asortyment powinien być dopuszczony do obrotu i używania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone przez ustawę z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków dla niniejszego postępowania warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych - pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Ustawy jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Ustawy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach