Przetargi.pl
Dostawy ekogroszku workowanego dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2018

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 63300 Pleszew, Plac Wolności im. Jana Pawła II
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 421 103 , fax. 627 421 540
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  Plac Wolności im. Jana Pawła II 5
  63300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. 627 421 103, fax. 627 421 540
  REGON: 30687400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpspleszew.com.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy ekogroszku workowanego dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są powtarzające się okresowo dostawy ekogroszku workowanego w ilości szacunkowej 173 tony dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2018 r. Dostarczany ekogroszek powinien zostać zapakowany w 20-30 kg worki oraz spełnić poniższe kryteria: 1) Wartość opałowa w stanie roboczym min. 26.000 kJ/kg 2) Zawartość popiołu w stanie roboczym max. 10% 3) Zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym max. 0,8% 4) Zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym < 8% 5) Granulacja na poziomie 5-25 mm. 6) Udział ziarna 0-5mm poni¬żej 5% 7) Spiekalność RI < 14.Dostawy realizowane przez Wykonawcę będą dostarczane do obiektów Zamawiającego znajdujących sie przy ul. Pleszewskiej 2 w Fabianowie, 63-330 Dobrzyca.Zamawiający wraz ze składanym każdorazowo zleceniem określi ilości ekogroszku, z tym, że szacunkowa wielkość pojedynczej dostawy będzie wynosiła ok. 4 tony.Dostarczanie zamówionego towaru następuje na podstawie dowodu dostawy, na koszt Wykonawcy jego własnym transportem, włącznie z bezpłatnym rozładunkiem i wniesieniem ekogroszku w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia suchego ekogroszku, a w sytuacji wystąpienia opadów podczas transportu Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie przed zmoknięciem. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej dostawy ekogroszku certyfikat/świadectwo jakości dostarczanego opału wystawione przez uprawniony podmiot, akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji - ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13.04.2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1398) Brak dokumentu będzie stanowić dla Zamawiającego podstawę do odmowy przyjęcia dostawy. Zamawiający ma prawo przy każdorazowym odbiorze dostawy do komisyjnego pobrania prób dostarczonego ekogroszku w celu przeprowadzenia analiz laboratoryjnych. W przypadku uzyskania wyników analiz laboratoryjnych niezgodnych z SIWZ i ofertą wykonawcy, Wykonawca poniesie koszty analiz laboratoryjnych oraz wymieni ekogroszek na towar zgodny z SIWZ i ofertą wykonawcy na swój koszt w terminie określonym w pkt. 4.3.Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia ilości ekogroszku każdej dostawy w miejscu przez niego wskazanym. W przypadku zgodności (wagi) dostawy ze złożonym zamówieniem koszt ważenia pokrywa Zamawiający, natomiast w przeciwnym wypadku koszt ważenia ponosi Wykonawca. W przypadku stwierdzenia braków jakościowych jak i ilościowych Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy. Wartość opałowa każdej dostawy nie może być niższa niż wskazana wartość opałowa w ofercie przetargowej wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz oferty, formularz cenowy, certyfikat/świadectwo jakości dostarczanego opału wystawione przez uprawniony podmiot, akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ oraz wartości opałowej w stanie roboczym wskazanej przez wykonawcę w formularzu oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach